utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 6. 11. 2016

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Úvodné oslovenie

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!

Pieseň č. 357 – Sláva Bohu na výsosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Kol 1, 9-14

Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň 465 – Niet inej cesty žitím

Kázeň Mt 9, 18-26

Veľká Večera Pánova
Modlitba, oznamy

Áronovské požehnanie
Pieseň č. 304 – Za Tvoju lásku Ti ďakujem

MILODARY

 • V týchto dňoch sa rodina Hroboňová rozpomína na svojich rodičov Jána a Annu, rod. Štarkovú a brata Jána Bohdana Hroboňa. S vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra si s láskou a úctou spomína na príbuzných Jána a Annu. Prosí o Božiu ochranu a zdravie. Venuje 5 €.
 • Bohuznáma sestra si s láskou a vďačnosťou voči Pánu Bohu spomína na svojich drahých zosnulých. Venuje 50 €.
 • V piatok, 28. októbra, uzavreli manželstvo Michal Samec a Zuzana rod. Šimonová. Venujú 50 €.
 • Manželia Anna a Vladimír Pleškovci sa z milosti Božej dožili 50 rokov spoločného života. Tiež si spomínajú na mamu, starú a prastarú mamu Annu Novinskú, rod.Jesenskú pri 5. výročí jej úmrtia. Venujú 50 €.
 • Pri krste Dávida Bednára venuje rodina 70 €.
 • Pri príležitosti krstu Emmy Emily Hlávkovej venujú rodičia 30 €. Stará mama prosí o Božie vedenie pre celú rodinu. Spomína na svojich blízkych, ktorí ju predišli do večnosti, zvlášť na ocka Pavla pri jeho nedožitých 105. narodeninách.
 • Ofera minulú nedeľu bola 370,30 €.
  Na pamiatku reformácie 108,60 €.
  Dnes, prvú nedeľu v mesiaci, je mimoriadna ofera.
  Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • V nedeľu, 13. novembra, zasvätíme Pamiatku posvätenia chrámu (hostina). Ranné služby Božie nebudú. Zasadíme strom reformácie a tiež budeme mať po službách Božích spoločný obed (3,50 €). Bude aj obed pre celiatikov a detské porcie. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade. Prosíme, urobte tak najneskôr do stredy, 9. novembra.
 • Humanitárna organizácia ADRA Slovensko prevádzkuje utečenecké tábory v Grécku, kde sa utečenci učia a zlepšujú svoje pracovné návyky. Do piatku, 11. novembra 2016, môžete do zborového domu (ESŠ) priniesť: látky, nite a vlnu. Ďakujeme.
 • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod. v zborovej sieni a vyučovanie prvákov tiež v piatok o 14.00 hod. v budove starého gymnázia.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi na čiastočný úväzok (viac info na farskom úrade).

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl