nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Diakonia

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Pr 3,27

Kto sme?

Zborová diakonia je účelové zariadenie cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Martine, ktorá ponúka opatrovateľskú službu.
A to podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. a o zmene a  doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Niečo z našich začiatkov

Korene našej služby siahajú do obdobia, keď v Martine začal svoju činnosť Slovenský spolok evanjelickej diakonie, ktorý začal realizovať misijnú prácu v starobinci. Budova starobinca bola slávnostne otvorená 28 septembra 1941 a to v dome súdneho radcu Dr. Jána Ormisa a jeho manželky Boženky Thurzovej.

Pre nedostatok diakonís ako aj finančného príspevku bola na začiatku päťdesiatich rokov, služba starobinca zrušená. Nastalo obdobie, počas ktorého pomoc núdznym, zabezpečovali len dobrovoľníci.

Nová etapa zborovej diakonie sa začala písať vďaka bratovi farárovi Jánovi Bohdanovi Hroboňovi v roku 1993. Na jeho podnet vznikol krúžok ručných prác, ktorý viedla sestra Mária Lajčiaková. Sestry sa nestretávali len pri Božom slove a za účelom prác, ale predovšetkým pomoci ľuďom, ktorí ju potrebovali.

K rozvoju zborovej diakonie došlo v roku 1999, kedy bola touto  prácou poverená sestra diakonka Lenka Taškárová. Spočiatku išlo len o návštevnú službu tých bratov a sestier, ktorí sa pre zdravotné či iné problémy, nemohli zúčastňovať diania v zbore. Pri týchto návštevách sa ukázala potreba zriadiť opatrovateľskú službu. Od roku 2002 bola teda zriadená zborová diakonia,  ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu v domácom prostredí klientov.

Zamestnanci diakonie sa venujú komplexnej starostlivosti o človeka. Sú vyslancami cirkevného zboru, v mene ktorého vystupujú a slúžia blížnym.

Veď i Pán Ježiš sám seba nazval služobníkom – diakonom. “lebo ani Syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby On slúžil  a dal život ako výkupné za mnohých.“ Mk 10,45

Od svojich učeníkov očakáva, nasledovať Ho slovom a praktickým skutkom. Aby skrze lásku k blížnym, dokazovali činnú vieru.

Z každého srdca, ktoré patrí Ježišovi, musí vyžarovať Božia láska nielen k domácim viery, ale i k ľuďom, ktorí Ho ešte do svojho srdca neprijali a žijú v duchovnej prázdnote.

Nezabúdajme, že služba blížnym je službou Pánovi Ježišovi.

„dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili ak, ako som vám ja učinil.“  J 13,15b

Viac o aktuálnom dianí nájdete aj v nasledujúcom odkaze:

1. deň zborovej diakonie

2. deň zborovej diakonie

3. deň zborovej diakonie

Ak by ste sa chceli priamo nakontaktovať na DOM DOBRÉHO PASTIERA v Sučanoch, môžete tak urobiť v nasledujúcom odkaze:

STREDISKO EVANJELICKEJ DIAKONIE SUČANY