Preambula

My, členovia cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Martin ako súčasť všeobecnej Cirkvi Pána Ježiša Krista prijímame tento zborový štatút v súlade s Cirkevnou ústavou a zaväzujeme sa, že sa ním budeme riadiť a dbať na jeho dodržiavanie. Konáme tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.