streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 29. 4. 2018

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci, Cantate
V putách, ale nie v koncoch 

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 211 – Otvorte mi krásnu bránu
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 98
Biblické texty Iz 12; Kol 3,12-17
Pieseň č. 475 – Smieť žiť pre Krista
Evanjelium Mt 21,14-17
Pieseň č. 199 – Veríme v Boha stvoriteľa
Kázeň Sk 16, 25-34
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 347 – Chváľte Boha večného
Záver, podanie rúk 

 MILODARY:

  • Družka Mirka s deťmi sa rozlúčila pred 2 mesiacmi so svojím druhom, otcom a starým otcom Miroslavom Trusinom. Venuje 10 €.
  • Manželka Anna a dcéry s rodinami s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Vladimíra Juráša pri 7. výročí jeho odchodu do večnosti. Venujú 20 €.
  • Manželka, deti a vnúčatá si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starkého Jána Holúbeka pri jeho nedožitých 80-tich narodeninách. Ďakujú za Božiu ochranu a prosia naďalej o Božie vedenie pre celú rodinu. Venujú 50 €.
  • Pri krste Michala Jesenského venujú rodičia 50 €, starí rodičia 50 € a prastará mama 20 €.
  • Juraj HavajEduard Kostelník venujú 50 € na maľovanie kostola. Ďakujeme im za vystúpenie a obohatenie SB minulú nedeľu.
  • Ofera minulú nedeľu bola 352,20 €. Srdečne ďakujeme.

 OZNAMY:

  • V sobotu, 5. mája 2018, o 17:00 h Alenka Šajdáková a Jakub Blesák uzavrú manželstvo v našom kostole.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl