streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 21. 2. 2016

2. pôstna nedeľa – Reminiscere

Úvodné oslovenie

Predspev:
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 112 – Smutný čas pôstny čas
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 2K 6, 1-10
Pieseň č. 485 – Bože, Ty poznáš cesty ľudského života
Evanjelium Mt 15, 21-28
Pieseň č. 197 – Veríme v Boha jediného

Kázeň Mt 15, 21-28
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 493 – Ó, veď ma sám
Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď jeho milosť trvá naveky. Sláva Bohu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 493

MILODARY

 • V piatok, 19. februára, sme sa rozlúčili s bratom Jaroslavom Mikušom. Zomrel 83–ročný. S láskou spomína najbližšia rodina a venuje 50 €.
 • Pri 16. výročí úmrtia matky Márie Bízikovej, rod. Beličkovej si s láskou a vďakou spomína rodina
  a venuje 30 €.
 • Pri 27. výročí úmrtia otecka Ondreja Sokola z Diakovej si s láskou spomína dcéra s rodinou. Venuje 20 €.
 • Manželka, syn Milan a dcéra Anna s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela a otca Daniela Zgútha pri 8. výročí jeho úmrtia. Prosia o Božie vedenie a požehnanie pre celú rodinu. Venujú 30 €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín svojho syna Janka venuje na mládež 20 €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 50 €.
 • Rodičia pri príležitosti narodenín svojej dcéry Gabiky venujú na mládež 50 €. Prosia o jej zdravie a Božie vedenie.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 € a prosí o zdravie pre celú rodinu.
 • Ofera minulú nedeľu bola 247,20 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Výročný zborový konvent budeme mať na budúcu nedeľu 28. 2. 2016. Ranné služby Božie nebudú. Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť výročnú správu za r. 2015. K nahliadnutiu je správa aj na našom webe www.ecavmt.sk
  Na služby Božie aj na výročný konvent Vás srdečne pozývame.
 • V minulom roku pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 682,05 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl