nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Výberové konanie

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Martine

M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin, tel./fax: 043/413 21 54

 

V Martine, dňa 24. 4. 2018

Vec: Vyhlásenie výberového konania

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Martine vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície administratívneho zamestnanca farského úradu na plný úväzok.

Požadované vzdelanie a zručnosti:

 1. Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou prednostne ekonomického smeru
 2. Základné administratívne zručnosti
 3. Ovládanie bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka)
 4. Počítačová gramotnosť (Microsoft Excel, Microsoft Word, elektronická pošta, internet)
 5. Komunikatívnosť a slušné vystupovanie
 6. Pozitívny vzťah k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Cirkevnému zboru ECAV v Martine

Ponúkame:

 1. Prácu v inšpiratívnom kresťanskom prostredí a kolektíve
 2. Hrubú mesačnú mzdu 712 €
 3. Prémie dva razy v roku
 4. Ostatné náležitosti vyplývajúce zo Zákonníka práce (stravné lístky, dovolenka).

Požadované dokumenty:

 1. Prihláška do výberového konania
 2. Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 3. Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch
 5. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi zasielajte poštou na adresu Cirkevného zboru ECAV v Martine do 12. 5. 2018 (rozhoduje pečiatka pošty) alebo osobne doručte na farský úrad do 14. 5. 2018 do 14:00 SEČ.

Výberové konanie sa uskutoční v dňoch 17. a 18. 5. 2018.
Uchádzači budú na výberové konanie vopred pozvaní.
Predpokladaný nástup do zamestnania: jún 2018