streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

V modlitbách mysliac na vás

Milí bratia a sestry,

vyzerá to tak, že naše odlúčenie bude trvať dlhšie než sme si mysleli. Povzbudzujem vás k tomu, aby sme neupadali na duchu, ale zostávali verní nášmu povolaniu a vyvoleniu (2.  list Petra 1,3-11). Je to aj čas na spoločné domáce pobožnosti, modlitby a spievania.

Takto si neraz museli veriaci vystačiť najmä v ťažkých a neprajných časoch. Za mnohé príklady uvediem len jeden, keď v roku 1707 boli aj u nás v Turci odobraté kostoly a cirkev ostala bez farárov a možností sa stretávať na bohoslužbách. Boli to najmä duchovne uvedomelí rodičia a starí rodičia, ktorí dokázali vieru v Pána Boha ochrániť a odovzdávať nasledujúcim generáciám až do času, kým si naši predkovia nepostavili v roku 1784 svoj vlastný chrám. Takto máme robiť aj my. Hanba a ostýchavosť musí ísť bokom.

Naša ECAV aj na 4. nedeľu pôstnu pripravila domácu pobožnosť. Je možné si ju stiahnuť na stránke www.ecav.sk a zapojiť sa tak do nedeľných SB spevom, modlitbou aj kázňou. Dá sa to urobiť pri stole pred obedom. Úlohy si môžete v rodine rozdeliť a vzájomne sa tak povzbudzovať.  

Dávam vám do pozornosti aj rozhlasové SB z CZ Poltár, ktoré budú v nedeľu 22.3. na Rádiu Slovensko (RTVS) o 9:05.

Napokon, milí moji, pripájam modlitbu z Duchovnej života studnice.

Modlitba nemocné osoby.

Pane Ježiši Kriste, ty jsi ke mně posla poslal, totiž nynější nemoc, mne k pokání napomínaje. Aj hle, Pane, ja poznávam tvou milostivou vůli, poslušný jsem a obracím se k tobě. Můj Bože, k tobě opět posílam posla svého, totiž své vroucné modlení a vzdychání. Líbi-li se tobě, můj Vykupiteli, a jestli jest mně prospešné a užitečné, abych déle živ byl: aj tehdy uzdrav mne  a pomoz mi, abych v zdraví nový a křesťanský život až do konce vedl. Nelíbí-liť sa pak tobě, abych dele živ byl, než abych nyní svúj život dokonal, ach popřej mi tedy spasitelný konec. Ach, přijď, ó Pane Ježiši Kriste, přijď spíše a příjmi ducha mého v ruce své.

Amen.

S láskou v modlitbách mysliac na vás, Milan Kubík, váš farár.