streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 7. 5. 2017

Tretia nedeľa po Veľkej noci

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 240 – Teba vďačne chválim (požehnanie cyklistov)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 66, 1-9
Pieseň č. 238 – Slávže, duša, nebies Pána
Kázeň J 21, 1-14
Viera všeobecná kresťanská
Veľká Večera Pánova
Modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky)

MILODARY

 • V utorok, 2. mája 2017, sme sa rozlúčili so spolubratom Pavlom Čelestiakom. S láskou spomína manželka, dcéry a ostatná rodina. Venujú 40 €.
 • Vo štvrtok, 4. mája 2017, sme sa rozlúčili s Pavlom Tresnyákom. S láskou spomína smútiaca rodina.
 • Syn a dcéra s rodinami si s láskou spomínajú na svojho otca a starého otca Jozefa Hanku pri 2. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
 • Manžel a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svoju manželku, mamu a starú mamu Gabiku Horičkovú pri 10. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 50 €.
 • Pri príležitosti uzavretia manželstva Viktora a Janky Gajdošíkovcov venujú rodičia Kušmírekovci 50 €.
 • Mária Gulisová pri platení cirkevnej dane venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 15 €. Prosí o Božiu ochranu celej rodinky a vyprosuje zdravie pre vnuka Janka.
 • Ofera minulú nedeľu bola 350,50 €. 5% z nej venujeme pre ESŠ. Srdečne ďakujeme!

OZNAMY

 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli včera na brigádu a upratali naše priestory.
 • Slávnosť konfirmácie budeme mať 28. mája 2017. Skúška konfirmandov bude 27. mája 2017 o 16:00 h v aule Biblickej školy.
 • Detský biblický denný tábor bude v dňoch 17.–21. júla 2017. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl