streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 6. a 8. 1. 2017

Zjavenie Krista Pán mudrcom

Úvodné oslovenie
Predspev Ó Ježiši, Tvoje narodenie…
Konfiteor
Pieseň č. 54 – Pri jasliach stojím
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozmluvný text Iz 60, 1-6
Novozmluvný text Ef 2, 11-18
Pieseň č. 77 – Povstaň a hľaď
Evanjelium Mt 2, 1-12
Viera všeobecná kresťanská
Kázeň J 4, 16 – 7, 11
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 642 – Šla svetom láska
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 642

 

MILODAR

  • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Bohu venuje 30 € na potreby nášho cirkevného zboru.

 

Prvá nedeľa po Zjavení

Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Pieseň č. 73 – Ježiš, to Dieťa nám dané
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 147, 2-12
Epištola Jk 5, 13-16
Pieseň č. 273 – Ó, príď už, príď, čas nášho Pána
Evanjelium Mt 9, 10-13
Pieseň č. 35 – Boh je Boh jediný
Kázeň Mt 9, 12
Pieseň č. 643 – Taký, hľa som (1. a 4. verš)
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 496 – Viac bázne daj, Bože
Antifóna č. 23
Kňaz: Naša pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja.
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 496

MILODAR

  • Vo štvrtok, 5. januára 2017, sme sa rozlúčili s Jaroslavom Šimom. Zomrel vo veku nedožitých 88 rokov. S láskou spomínajú jeho najbližší a venujú 40 €.

OZNAMY

  • Dnes, 8. januára 217, začíname Aliančný modlitebný týždeň v zborovej sieni na fare o 16:00 h. V pracovné dni sa budeme stretávať o 18:00 h, v sobotu o 16:00 h podľa rozpisu v spravodaji. Srdečne Vás pozývame k modlitbám na začiatku tohto roku.
  • V stredu, 11. januára 2017, o 14:00 h bude stretnutie sestier z krúžku ručných prác a o 17:00 h bude večiereň v Diakovej.
  • Konfirmačná výučba začne 13. januára 2017.
  • Stretnutie mládeže bude tiež v piatok, 13. januára 2017, o 17:30 h v zborovej sieni na fare. Srdečne ste pozvaní!

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl