utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 4. 6. 2017

1. slávnosť svätodušná

::: Hlahol svätomartinských zvonov :::
1. Prelúdium: Lenka Kramárová, organ
2. Privítanie: Milan Kubík, zborový farár ECAV MT
3. Pozdrav za mesto Martin: Ján Zuberec, poslanec MZ MT
4. Predspev
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
5. Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
6. Pieseň (ES 175) – doprevádza A-s#arp (počas piesne požehnanie detí)
Ó, Duchom Svätým naplň nás, Ty večný Bože sám,
nech cíti aj dnes ľudstvo zas tej Tvojej lásky plam.
Ó, zošli Ducha tichosti, daj svetlo spasenia,
a Duchom pravdy, milosti, stvor nové stvorenia!
Do hlbín slova Božieho, Ježiši, uveď nás,
nech mocou Ducha Svätého počujeme Tvoj hlas.
Tvoj príkaz chcem zachovať, otvor srdcia aj um
a pomôž verne zvestovať nám evanjelium.
Aj Tvoju, Spasiteľu náš, smrť chceme zvestovať,
kým nezostúpiš v sláve zas nad svetom kraľovať.
7. Sláva, pozdrav
8. Modlitby detí Evanjelickej základnej školy
9. Divadielko – Agátka a Jakubko
10. Pieseň detí
Už som nové stvorenie, už viac niet odsúdenie
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Srdce mi pretekáva, môj lásky cit sa vzmáha
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Preto vždy chválim Ťa, áno vždy chválim Ťa
preto vždy spievam, všetko v Tebe mám.
Radosť ktorá nekončí, s ľahkosťou duch môj svedčí:
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
11. Evanjelium: Ján 3, 1-15
odpoveď zboru: Slovo nášho Boha zostáva na veky.
12. Vyznanie Všeobecnej viery kresťanskej
13. Pieseň: Slávže duša nebies Pána (ES 238), počas piesne sa uskutoční zbierka
Slávže, duša nebies Pána, srdce nech sa rozhorí,
spásu, milosť On ti dáva, nech sa pred Ním svet korí:
Sláva, sláva buď Mu sláva slávy večnej Kráľovi!
V každej biede a slabosti je nám Otcom premilým,
On vždy rýchlym je k milosti, ale k hnevu spozdilým,
sláv Ho, sláv Ho, oslavuj Ho, Kráľa lásky a sily.
Verne drží stráž nad nami, krehkosť našu On pozná,
pred zlostníkmi nás ochráni, žiadna moc Ho nezdolá,
sláv Ho, sláv Ho, oslavuj Ho, sláv Ho verne zem celá.
Život náš jak kvietok poľný: Víchra van a sa zmení,
rýchlo zhynie v smrti ohni, Boh je však bez premeny,
sláva, sláva, buď Mu sláva, On je večný, jediný!
Anjelský zbor, sláv Ho s nami, ty Ho poznáš tvárou v tvár;
slnko, mesiac i s hviezdami, aj celý vesmír Ho chváľ.
Sláva, sláva, buď Mu sláva! On milosti večný Kráľ
14. Kázeň: Rímskym 6,3-4 (Milan Kubík – zborový farár)
15. Spevokol
16. Večera Pánova (prisluhovaná procesným spôsobom)
17. Modlitba, Oznamy
18. Áronovské požehnanie
19. Pieseň: Zbohom si dajme (ES 654) – 1. verš
Zbohom si dajme, ktože vie, či zídeme sa zas.
Budúcnosť vždy skrytá je v tme a tma tá ťaží nás, –
::: Hlahol svätomartinských zvonov :::
Postlúdium – Open the Eyes of my Heart Lord; I am a New Creation – A-s#arp

MILODARY
• Dňa 30. mája sme sa rozlúčili so spolusestrou Jozefou Bízikovou. Zomrela 77- ročná. Synovia Branislav a František s rodinou venujú 40 €.
• V sobotu 23. mája uzavreli v našom chráme manželstvo Ivan Jesenský a Jarmila, rod. Hajduková. Venujú 100 €.
• Bohuznámy brat pri platení cirkevnej dane venuje 100 €.
• Bohuznámy brat pri platení cirkevnej dane venuje 50 €.

OZNAMY
• Biblický detský denný tábor bude 17. – 21. júla 2017.
• Biblický mládežnícky tábor bude od 1. – 6. augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom – Počúvadlo.
• Prihlášky na obidva tábory sú v kancelárii farského úradu, alebo na www.ecavmt.sk. Účasť na táboroch chceme umožniť aj sociálne slabším deťom. Kto chce prispieť, môže tak urobiť na farskom úrade. Ďakujeme.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl