sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 30. 10. 2016

Dvadsiatatretia nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 212 – Ó, vitaj v svojej jasnosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 102, 25-29
Pieseň 700 – Život je Boží dar
Evanjelium J 5, 25-29
Pieseň 197 – Veríme v Boha jediného
Kázeň 1M 28, 17 (1. verš piesne č. 519 postojačky)
Spomienka na zosnulých
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 696 – Verím to pevne
Antifóna č. 83
Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera.
Zbor: Lebo či žijeme, či umierame, Pánovi sme.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 696 

MILODARY

 • Pri príležitosti Pamiatky zosnulých si dcéra s rodinou s láskou spomína na svojich rodičov Jána a Martu Deličovcov. Venuje 40 €.
 • Manželka so synom si s láskou spomínajú na svojho manžela a otca Milana Gajdoša pri nedožitých 70. narodeninách. Tiež si spomínajú na rodičov JozefínuMichala Šupeja deti s rodinami. Venujú 30 €.
 • Dcéra so svojimi synmi si s láskou spomína na svojich blízkych – farárku Zuzanu Štanclovú, p. farára Dr. Jána Štancla, PharmDr. Danielu Lantajovú a Ing. Jána Štancla, ktorí ju predišli do večnosti. Venujú 40 €.
 • Pri krste Milana Kalnického venuje rodina 70 €.
 • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 100 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 433,10 €.
  Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Zajtra, 31. októbra, zasvätíme Pamiatku reformácie službami Božími o 18.00 hod. Kázať bude brat farár Marek Szabo z Príboviec.
 • Služby Božie na Pamiatku zosnulých budú v utorok, 1. novembra, v Dražkovciach o 14.00 hod a na Bystričke o 14.30 hod.
 • V nedeľu, 13. novembra, zasvätíme Pamiatku posvätenia chrámu (hostina). Zasadíme strom reformácie a tiež budeme mať po službách Božích spoločný obed (3,50 €). Bude aj obed pre celiatikov a detské porcie. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade. Prosíme, urobte tak čo najskôr.
 • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod. v zborovej sieni a vyučovanie prvákov tiež v piatok o 14.00 hod. v budove starého gymnázia.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi na čiastočný úväzok (viac info na farskom úrade).

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl