pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 29. 5. 2016

Prvá nedeľa po Svätej Trojici

Privítanie a oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 188 – Bože, Otče večnosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 96, 1-9
Epištola G 1, 1-12
Pieseň č. 262 – Cirkev je chrámom na skale
Evanjelium Lk 7, 1-10
Pieseň č. 197 – Verím v Boha jediného

Kázeň 1Kr 8, 22-23; 41-43
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 525 – Pán Boh mi je silou i dúfaním
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 525

MILODARY

 • Deti s rodinami si s láskou spomínajú na svoju drahú mamu, starú a prastarú mamu Máriu Dankovú, rod. Laluškovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 40 €.
 • Syn a dcéra s rodinami si s láskou spomínajú na svoju mamu a starú mamu Olgu Matulovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 50 €.
 • Pri krste Bruna Podhorca venuje rodina 30 €.
 • Pri krste Nathanaela a Laury Kirwan venuje rodina 50 €.
 • Pri uzavretí manželstva venujú Marián a Iveta Kušnirovci 50 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za ochranu a uzdravenie. Tiež ďakuje za modlitby bratov a sestier. Venuje 100 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 15 €. Prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu.
 • Bohuznámy brat venuje na potreby nášho cirkevného zboru 50 €.

OZNAMY

 • Dnes, 29. mája 2016 o 15.00 hod., sa bude konať v CZ Vrútky Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Prednáškou „Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania“ poslúži sestra farárka Janka Bosáková.
 • Zborový deň plánujeme na sobotu, 4. júna 2016. Bude spojený s Dňom detí ESŠ a stretnutím Turčianskej mládeže. Večer bude koncert martinských hudobných skupín. Lístky na guláš si tento rok nebudeme kupovať na farskom úrade, ale môžete dať príspevok priamo do kasičky pred obedom. V nedeľu, 5. júna, budeme mať služby Božie na Memorandovom námestí. Všetkých vás srdečne pozývame. Bližšie informácie na plagátiku na výveske pred kostolom.
 • Biblický detský denný tábor bude 18. – 22. júla 2016.
 • Biblický mládežnícky tábor bude 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu, alebo stiahnúť na ecavmt.sk. Účasť na táboroch chceme umožniť aj sociálne slabším deťom. Kto chce prispieť, môže tak urobiť na farskom úrade. Ďakujeme.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie bude 19. 6. 2016 o 8.00 hod v Cafe gymnázium.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť kvalitnú náboženskú literatúru.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl