piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 25. 2. 2018

Druhá pôstna nedeľa
HOSPODIN MOCNOSTÍ JE S NAMI,
HRADOM PREPEVNÝM JE NÁM BOH JÁKOBOV
Výročný a volebný zborový konvent

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz:  Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor:   Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz:  Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor:   Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Pieseň č. 260 – Bože veľký, milostivý 

Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 46
Pieseň č. 82 – Veríme v jediného Boha Otca

Kázeň Žalm 46,4
Modlitba, oznamy (pieseň č. 460 – prvé dva verše)

Organové prelúdium
Modlitba presbytera

Výročný a volebný zborový konvent
–   voľba dozorcu CZ
–   voľba presbyterov CZ
–   správa kňaza za rok 2017
–   správa revíznej komisie
–   rozpočet CZ na rok 2018
–   uznesenia na rok 2018

Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263 – Hrad prepevný


MILODARY:

 • Vo štvrtok, 22. februára, sme sa rozlúčili so spolubratom Ferdinandom Balážom. Zomrel vo veku 72 rokov. Manželka Jelka s rodinou venuje 30 €.
 • Brat Eduard Figura s rodinou pri úmrtí sestry Boženy Brnovej, rod. Figurovej si na ňu s láskou spomína a venuje 30 €. Odpočinutie večné, daj jej, ó Pane.
 • Pri príležitosti 10. výročia úmrtia manžela, otca a starého otca Daniela Zgútha si s láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami. Venujú 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 271,20 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

 • V piatok, 2. marca 2018, sa uskutoční Ekumenický svetový deň modlitieb 2018 v evanjelickej modlitebni v Priekope – Priekopská 26, ktorý organizuje CZ Záturčie. Srdečne ste pozvaní.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola. Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 516,35 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl