pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 24. 4. 2016

4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 136  – Ježiš žije a ja s ním
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1J 4,10-16
Pieseň č. 356 – Pánovi zvučne spievajme
Evanjelium J 16, 5-11
Pieseň č. 200 – Veríme v Boha večného

Kázeň Iz 12, 1-6
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 350 – Nuž, Bohu ďakujme
Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 350

MILODARY

 • 19. apríla sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Vierou Nedozrálovou, rod. Blahušiakovou. S láskou spomínajú dcéry Sandra a Denisa a venujú 50 €.
 • Dňa 21. apríla uplynul 1 rok od smrti nášho spolubrata Maroša Vríčana. Zomrel 22 ročný. S láskou si na neho spomínajú rodičia, sestry, staré mamy a ostatná rodina. Venujú 70 €.
 • Manželka a dcéry s rodinami si s láskou spomínajú na starostlivého manžela, otca a starého otca Milana Marečka pri 1. výročí jeho odchodu z tejto časnosti. Prosia o zdravie, Božiu milosť a požehnanie pre celú rodinu. Na cirkevný zbor venujú 100 €.
 • Dcéra Zuzana s manželom Milanom a vnučky si s láskou spomínajú na svoju mamu a starú mamu Zuzanu Gajdošovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 20 €.
 • Manželka a dcéry s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Vladimíra Juráša pri 5. výročí jeho úmrtia. Venujú 30 €.
 • Bohuznáma sestra prosí o Božiu milosť a vedenie pre celú rodinu a venuje 20 €.
 • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 20 € a prosí za duševné zdravie celej rodiny.
 • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 30 €.
 • Bohuznáma sestra prosí o Božiu milosť a vedenie pre celú rodinu a venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 364 €. Srdečne ďakujeme.

 OZNAMY

 • Dňa 30. 4. 2016 sa bude v Kremnici konať 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien. Záujemkyne sa môžu hlásiť u p. farárky Dieovej na tel. č. 0918 828 330. Bližšie info na výveske pred kostolom.
 • Všetkých srdečne pozývame na Radostný večer martinských evanjelikov, ktorý plánujeme na sobotu 14. mája 2016 o 19.00 hod. Vstupné: 13 €, študenti 8 €. Tešíme sa na Vás.
 • Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí prišli v sobotu na brigádu a pomohli s upratovaním našich priestorov.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl