piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 22. 4. 2018

Tretia nedeľa po Veľkej noci
Spievajúca cirkev 

Organový úvod
Privítanie
Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je. 
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa…
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 381 – Oslávme Pána
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 150 (slávnostný)
Hudobný vstup (Juraj Havaj – barytón a Eduard Kostelník – organ/klavír
A. Mozart: Ave verum corpus
S. Bach: Eins ist Noth! Ach Herr, dies eine
H. Grieg: I himmelen
Cohen: Aleluja
(Ranné služby Božie pieseň č. 345)
Kázeň
Hudobný vstup
Starosloviensky Otčenáš
Dvořák: Při řekách babylonských
Dvořák: Zpívejte Hospodinu píseň novou
Poďakovanie, modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky)
Záver, podanie rúk

MILODARY:

 • V stredu, 18. apríla 2018, sme sa rozlúčili s Miroslavom Nandrážim. Manželka Edita s rodinou venuje 30 €.
 • Vo štvrtok, 19. apríla 2018, sme sa rozlúčili so sestrou Máriou Čiernikovou, rod Brnovou. Zomrela 87-ročná. Smútiaca rodina venuje 15 €.
 • Pri rozlúčke s bratom Milanom Kohútom venuje manželka a deti s rodinami 100 € a sestra Otília Bellová 30 €.
 • Dcéry Anka a Jelka s rodinami si s láskou spomínajú na svojho ocka Rudolfa Janúška, ktorý odišiel z tejto časnosti pred 17-timi rokmi. Venujú 30 €.
 • Manželka a dcéry s rodinami si s úctou a láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Milana Marečka pri 3-ťom výročí jeho odchodu do večnosti. Prosia o Božie požehnanie a lekárstvo do ďalších rokov života. Na potreby nášho cirkevného zboru venujú 50 €.
 • Dcéra s rodinou si s úctou a vďakou spomína na otca Juraja Rajčana pri nedožitých 105-tich. narodeninách, mamu Annu Rajčanovú
  pri 18-tom výročí odchodu do večnosti a tiež na manžela Františka Sabu pri nedožitých 80-tich narodeninách. Venujú 40 €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu pri svojich 75-tich narodeninách venuje 40 € na maľovanie kostola.
 • Lukáš Šarközi a Natália, rod. Tomanová pri príležitosti uzavretia sobáša v našom chráme venujú 70 €.
 • Pri krste Petra Stankovianskeho venuje rodina 50 €.
 • Pri krste Timoteja Bargára venuje rodina 50 €.
 • Bohuznámi manželia venujú pri platení cirkevnej dane 40 €. Ďakujú za Božiu ochranu prosia o Božie požehnanie.
 • Ofera minulú nedeľu bola 332,10 €. Srdečne ďakujeme.

 OZNAMY:

 • V utorok, 24. apríla 2018, o 17:00 h bude v zborovej sieni na fare zasadnutie zborového presbyterstva. Srdečne pozývame bývalých, aj súčasných presbyterov.
 • Dňa 12. mája 2018 bude v cirkevnom zbore v Žiline stretnutie nezadaných nad 25 rokov – „Kávička vo dvojici.“ Plagátik s informáciami je na výveske.
 • V dňoch 25. – 30. 6. 2018 sa bude konať zájazd Po stopách Martina Luthera. Kontakty a informácie sú na výveske.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl