nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 22. 10. 2017

Devätnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 237 – Pán Boh je prítomný
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Žid 11, 1-3. 7-10
Pieseň č. 477 – Tri sú veci, o ne prosím
Evanjelium Mk 2, 1-12
Pieseň č. 199 – Veríme v Boha Stvoriteľa
Kázeň 1M 15, 1-6
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 493 – Ó, veď ma sám
Antifóna 66
Kňaz: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie!
Zbor: A nasledujme ich vieru.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 493

MILODARY

  • V piatok, 27. októbra 2017, uplynie 5 rokov, kedy odišla z tejto časnosti drahá mama, stará a prastará mama Anna Majerčíková z Diakovej. S láskou si na ňu spomína dcéra a syn s rodinami. Venujú 50 €.
  • Pri 30. výročí úmrtia manžela Rudolfa Hubíka si s láskou spomína na neho manželka s rodinou. Venuje 40 €.
  • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca Ladislava Figuru pri 5. výročí jeho úmrtia. Venujú 20 €.
  • Pri krste Olivera Bellu venujú rodičia 30 €.
  • Bratia a sestry z CZ Slatina nad Bebravou ďakujú za milé prijatie a venujú na pokrytie nákladov 50 €.
    My ďakujeme Jelke Borcovanovej, Dáške Kubíkovej, Etke Pavlíkovej a Elenke Babušíkovej za to, že sa im venovali a pripravili výborný obed.
  • Ofera minulú nedeľu bola 436,40 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

  • Oslavy 500. výročia Lutherovej reformácie v našom cirkevnom zbore budeme mať v dňoch až 31. októbra 2017. Podrobnejší program je na plagátikoch v tomto spravodaji. Ďakujeme Jurkovi Borcovanovi za všetky plagáty, ktoré ochotne a s láskou robí pre náš cirkevný zbor.

I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.
1M 15,6

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl