nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 20. 3. 2016

Šiesta pôstna nedeľa, Kvetná – Palmarum

Čítanie a spev z Pašií od strany č. 44

Kázňový text:
Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí. Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Či ja? (A iný: Či vari ja?) Odpovedal im: Jeden z dvanástich, ktorý so mnou omáča v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.
Mk 14, 17-21

MILODARY

 • Manžel, syn a dcéra s rodinami a ostatná rodina s láskou spomínajú na svoju manželku, mamu a starú mamu Elenu Vitalajovú, rod. Štípalovú pri 1. výročí jej odchodu z tejto časnosti a pri nedožitých 77. narodeninách. Venujú 30 €.
 • Bohuznáma rodina si s láskou a úctou spomína na svoju matku a starú mamu Oľgu pri 35. výročí jej úmrtia. Venuje 20 €.
 • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Jána Thomku pri 22. výročí jeho úmrtia. Venujú 100 €.
 • Sestra s rodinou si s láskou spomína na svoju sestru, krstnú mamu a tetu Martu Porubskú pri 1. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venuje 100 €.
 • Priateľka Anna si s láskou spomína na svou priateľku Martu Štálikovú pri 20. výročí jej úmrtia. Venuje 20 €.
 • Sestra Mária Pavlovičová sa z milosti Božej dožila svojich 100. narodenín. Ďakuje Pánu Bohu za ochranu a požehnaný život. Venuje 100 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za svojho manžela a zároveň prosí, aby ho v živote naďalej viedol, ochraňoval a požehnával. Venuje 10 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
 • Bohuznámy brat venuje pri platení cirkevnej dane 20 € na Martinský evanjelik.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 337,50 € určená na ozvučenie v kostole. Ďakujeme.

 OZNAMY 

 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v  Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl