štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 2. 7. 2017

Tretia nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes vraví: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pieseň č. 278 – Vzbuď ducha dávnych svedkov (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 78, 1-7
Krst
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 291 – Meno kresťan vzácne 

Kázeň 78, 1-4

Veľká Večera Pánova
Modlitba, oznamy

Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky) 

MILODARY

 • V nedeľu, 25. júna 2017, sme sa v Dražkovciach rozlúčili so spolubratom Rudolfom Kovačkom z Dolného Kalníka. Smútiaca rodina venuje 50 €.
 • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a deda Jozefa Brnu z Dražkoviec pri 2. výročí odchodu z tejto časnosti. Venujú 30 €.
 • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, brata a otca Jozefa Salini pri 3. výročí jeho úmrtia a nedožitých 70-tich narodeninách. Venujú 100€.
 • Rodina Ľuptáková z vďaky voči Pánu Bohu za všetky dobrodenia a požehnanie venuje 50 €. Prosí o Božiu ochranu a vedenie pre deti a vnúčatá.
 • Syn Ján a dcéry Magda a Iveta s rodinami si spomínajú na svojho otca a starého otca Žigmunda Záborského pri jeho nedožitých 90-tich narodeninách a pri 9. výročí jeho úmrtia. Venujú 30 €.
 • Pri krste Riška Fodreka venuje rodina na potreby cirkevného zboru 30 €.
 • Pri krste Juraja Martvoňa venujú rodičia a krstní rodičia 50 €.
 • Pri krste Karolíny Bánovčinovej venujú rodičia a krstní rodičia 100 €.
 • Bohuznáma sestra sa z milosti Božej dožila 60-tich narodenín. Z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 100 €. Ďakuje za Božie vedenie a svoju rodinu. Prosí o Božiu milosť a požehnanie.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti ukončenia školského roku dcérky Barborky venuje na cirkevný zbor 100 € a na detský biblický tábor 50 €. Ďakuje za Božie vedenie a prosí o Božie požehnanie aj naďalej.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 322,50 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • Biblický mládežnícky tábor bude v dňoch 1. – 6. augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo). Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a nové číslo Evanjelického východu Cestou svetla.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl