nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 19. 2. 2017

Nedeľa po Deviatniku

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 385 – S Bohom začínam zas deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 119, 89-96
Biblické texty Iz 55, 6-11; F 1, 12-21
Pieseň č. 286 – Svetlo sveta, osvieť ma
Evanjelium Lk 8, 4-15
Pieseň č. 358 – Sláva Bohu Otcu na nebesiach 

Kázeň Lk 8, 5-18
Modlitba, oznamy 

Pieseň č. 283 – Drahý Kriste
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 283

MILODARY

 • Vo štvrtok, 16. februára, sme sa rozlúčili s bratom Jozefom Kulichom. Smútiaca rodina venuje 50 €.
 • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca Jozefa Klaudínyho pri 5. výročí jeho úmrtia. Venuje 40 €.
 • Dňa 12. februára sme pokrstili Veroniku Pravňanovú. Rodičia a starí rodičia venujú 40 €.
 • Náš spolubrat Jozef sa z milosti Božej dožil svojich 70 narodenín. Ďakuje Pánu Bohu za ochranu počas celého života. Prosí aj naďalej o požehnanie, zdravie a milosť. Venuje 50 € na potreby nášho CZ.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirk. dane 30 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirk. dane 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu 325,35 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Na budúcu nedeľu, 26. februára, budeme mať výročný zborový konvent. Srdečne Vás pozývame. Ranné služby Božie nebudú.
  Výročnú správu si môže vyzdvihnúť pri východe z kostola, alebo pozrieť na www.ecavmt.sk
 • V sobotu, 25. februára 2017, prijmú v našom chráme požehnanie manželstva Chris Williams a Eva Borcovanová.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 1359,97 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl