utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 17. 12. 2017

Tretia adventná nedeľa 

Vstup detí, zapálenie adventných sviečok
Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vtelenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 13 – Ó, príď, Kriste, Boží Synu
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 68, 29-36
Epištola Ef 2, 1-10
Pieseň č. 24 – Rosu dajte, ó nebesá
Evanjelium Mt 7, 7-17
Pieseň č. 197 – Veríme v Boha jediného
Kázeň 1Pt 4,7
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 18 – Príď, Kriste, Svetlo sveta
Antifóna 13
Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal.
Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (postojačky) 

 MILODARY

  • Pri 34. výročí odchodu do večnosti Ivana Brnu a Judity Brnovej si na rodičov s láskou a úctou spomínajú dcéry. Venujú 30 €.
  • Manžel, dcéra a syn s rodinami si s láskou spomínajú na svoju manželku, mamu a starú mamu Oľgu Záborskú pri 6. výročí jej úmrtia a nedožitých 82. narodeninách. Venujú 20 €.
  • Manželka Magda so synmi a ich rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Miroslava Vajdela pri 5. výročí jeho úmrtia. Prosí o Božie požehnanie pre celú svoju rodinu. Venuje 30 €.
  • Súrodenci si s vďačnosťou spomínajú na svoju sestru Želmíru Veterníkovú, rod. Knoškovú pri 5. výročí jej úmrtia. Venujú 30 €.
  • Bohuznáma sestra pri svojich narodeninách ďakuje Všemohúcemu za lásku, starostlivosť a vedenie životom. Prosí pre seba a svojich drahých o pomoc a ochranu do ďalších dní života. Venuje 30 €.
  • Manželka Anna prosí o Božie požehnanie, zdravie a milosť pre svojho manžela Jána Sýkoru pri jeho 94. narodeninách. Venuje 40 €.
  • Sestry z krúžku ručných prác venujú 200 € do zbierky pre postihnuté oblasti v USA hurikánom Irma.
  • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 20 €.

Minulú nedeľu bola zbierka na oblasti postihnuté hurikánom Irma v USA. V našom cirkevnom zbore sa vyzbieralo 1231,20 €.
Ďakujeme za Vaše štedré a ochotné srdcia.

Evanjelická spojená škola má pripravený bohatý adventný program pod názvom
VIANOCE NA SKALE
Aj budúci týždeň pokračujú v programe:
19.12. – utorok o 16:00 – Vianočné jasličky (zborový dom)
20.12. – streda o 15:00 – Kapustnica s animačným programom (Divadelné námestie)

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov

Štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň 24. 12. 2017
10:00 Adventné služby Božie s Večerou Pánovou
15:30 Štedrovečerné služby Božie
17:00 Štedrovečerné služby Božie

I. slávnosť vianočná 25. 12. 2017 – pondelok
8:30 Slávnostné služby Božie
10:00 Slávnostné služby Božie
8:30 Služby Božie na Bystričke

II. slávnosť vianočná 26. 12. 2017 – utorok
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Silvester 31. 12. 2017 – nedeľa
10:00 Služby Božie
16:00 Služby Božie

Nový rok 1. 1. 2018 – pondelok
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2018 – sobota
10:00 Služby Božie

Prvá nedeľa po Zjavení – 7. 1. 2018
8:30 Ranné služby Božie
10:00 Hlavné služby Božie

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl