pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 10. 12. 2017

Druhá adventná nedeľa 

Ranné služby Božie – Piesne č. 5, 3, 18; Žalm 113
Vstup detí, zapálenie druhej adventnej sviečky
Pieseň detí
Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vtelenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. – Bože, Otče, láska večná (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav
Modlitby detí (1. C a 4. C)
Evanjelium Mt 1, 22-23 (p. učiteľ M. Pilát)
Pieseň (doprevádza školská kapela)
Už vieš aj sám, že nie vždy svet je milý
A každý z nás len hlúpo závidí
Keď nemáš síl a čakáš aspoň pár viet
Skús ho nájsť On dávno všetko vie
On prišiel k nám a láskou vzkriesil nádej
Už nie si sám, tak zostaň chvíľu s Ním
Práve s Ním je šťastie tam, kam pôjdeš
Už nie si sám, On bdie aj kým ty spíš
Divadielko Jakubko a Agátka
Kázeň pre deti (Natália Kacianová)
Pieseň č. 3 – Bože, ktorý si stvoril svet
Kázeň Ž 46, 2-4
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 18 – Príď, Kriste, Svetlo sveta
Antifóna 8
Kňaz: Ježiš Kristus je ten, čo mal prísť. Haleluja.
Zbor: Nebudeme čakať iného Spasiteľa. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 18

MILODARY

  • Bohuznáma sestra pri dožití sa 80 rokov svojho života ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a pomoc, prosí o Jeho lekárstvo pre seba a svojho chorého manžela. Venuje 50 €.
  • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 50 €. Ďakuje za Božiu milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a pre všetkých ostatných.
  • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 € na Martinský evanjelik.
  • Ofera minulú nedeľu bola 466,50 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

  • Adventný koncert nášho zborového spevokolu bude 17. decembra o 16:30 h v našom kostole. Srdečne vás všetkých pozývame.

Služby Božie počas vianočných sviatkov 

Štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň 24. 12. 2017
10:00 Adventné služby Božie s Večerou Pánovou
15:30 Štedrovečerné služby Božie
17:00 Štedrovečerné služby Božie

I. slávnosť vianočná 25. 12. 2017
8:30 Slávnostné služby Božie
10:00 Slávnostné služby Božie
8:30 Služby Božie na Bystričke

II. slávnosť vianočná 26. 12. 2017
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl