streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 15. 5. 2016

Prvá slávnosť svätodušná

Privítanie a oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, …
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen
Pieseň č. 175 – Ó, Duchom  Svätým naplň nás
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 118, 24-29
Pieseň č. 167 – Sláva Tebe, Duchu moci
Evanjelium J 14, 23-27
Sľub presbyterov – Adrian Kacian, Ivan Huťka
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pozdrav brata dozorcu
Pastiersky list
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme
Kázeň Sk 19, 1-7
Vystúpenie spevokolu (Sanctus)
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 222 – Kráľ večný nás požehnaj (1. verš)
Antifóna č. 44
Kňaz: Prijmite Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, vraví Pán.
Zbor: Aby sme boli Jeho svedkami až do končín zeme.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222 (2. verš)

MILODARY

 • V stredu, 11. mája 2016, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Máriou Korbeľovou, rod. Mikľovou. Zomrela 87-ročná. Deti s rodinami venujú 20 €.
 • Dcéra prosí o Božie lekárstvo pre svoju maminku Vierku a pri tejto príležitosti venuje 30 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božiu ochranu a vedenie. Prosí o zdravie a požehnanie pre celú svoju rodinu. Venuje 40 €.
 • Pri krste Tomasa KopasaJakuba Junasa venujú rodičia 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 319,90 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • V pondelok, 16. mája 2016, zasvätíme sviatok svätodušný službami Božími o 18.00 hod. Srdečne vás pozývame na tieto významné sviatky v cirkevnom roku.
 • Zasadnutie zborového presbyterstva bude v utorok, 17. mája 2016, o 18.00 hod. v zborovej sieni na fare. Prosíme bratov presbyterov a sestry presbyterky o účasť.
 • Slávnosť konfirmácie budeme mať na budúcu nedeľu, 22. mája 2016, počas hlavných služieb Božích. Ranné služby Božie preto NEBUDÚ. Skúška konfirmandov bude v sobotu, 21. mája 2016, o 16.00 hod. v Biblickej škole.
 • V nedeľu, 29. mája 2016, o 15.00 hod sa bude konať v CZ Vrútky Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Prednáškou „Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania“ poslúži sestra farárka Janka Bosáková.
 • Detský denný tábor bude 18.-22. 7. 2016. Prihlášky sú v kancelárii farského úradu, alebo na www.ecavmt.sk
 • Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí s láskou pripravili Radostný večer martinských evanjelikov.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl