štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 14. 8. 2016

Dvanásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 387 – Už slnko vychádza nad kraj
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 139, 7-14. 23-24
Vystúpenie mládeže
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 291 – Meno kresťan vzácne
Kázeň
Človek, ktorý vedome stojí pred svojím Bohom:

 • vie, že je Bohom stvorený
 • vie, že je hriešny
 • vie, že je Bohom hľadaný
 • vie, že bez Krista to nepôjde
 • vie o tom svedčiť

Modlitba, oznamy
Pieseň č. 475 – Smieť žiť pre Krista
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 475

MILODARY

 • V utorok, 9. augusta, sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom Mariánom Škrovinom († 66). Rodina venuje na cirkev 25 €.
 • Dcéra a synovia s rodinami si s láskou a úctou spomínajú na svoju drahú matku, starú a prastarú matku Annu Hornákovú, rod. Tupú pri 5. výročí odchodu do večnosti. Ďakujeme a prosíme o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venujú 30 €.
 • Pri krste sestričiek Anabelky a Lesanky venujú rodičia a krstní rodičia 20 € na cirkevnú prácu s deťmi a mládežou.
 • Manželia Jaroslav a Vierka Pálešovci ďakujú Pánu Bohu za doterajšie milostivé vedenie a prosia o Jeho pomoc a lekárstvo vo svojich ťažkostiach. Prosia, aby ich Jeho mocná ruka aj naďalej ochraňovala. Pri platení cirkevnej dane venujú na zborové účely 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 269 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod v Cafe gymnázium. Najbližšie stretnutie bude 21.8.2016. Čítame list Filipským.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl