sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 14. 1. 2018

Druhá nedeľa po Zjavení 

Ranné služby Božie – Piesne č. 381, 483, 456; Žalm 25,1-5

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň – doprevádza školská kapela (počas piesne požehnanie detí)
Ty odpúšťaš, Ty odpúšťaš
každý hriech, každý hriech
vyznaný, vyznaný
a nespomínaš viac.
Biele rúcho dal si nám.
Biele rúcho daj si nám.
Sláva, pozdrav
Modlitby detí
Evanjelium Lk 6,35-36 (Janka Fireková, triedna učiteľka 3.C)
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň – doprevádza školská kapela
1. Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán,
    svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán,
    s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
R. Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany,
    ano, po lásce poznají křesťany.
2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem,
    půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem,
    společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem.
3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází,
    každý chval Syna jeho, v němž vše smysl nachází
    a každý chval dar Ducha, jenž svornosti předchází.
Divadielko Jakubko a Agátka
Kázeň pre deti (Natália Kacianová)
Pieseň č. 483 – Vyznávaš: Kresťan som! – doprevádza organ
Kázeň L 6,36
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 456 – Ježiši, Ty sám
Antifóna 78
Kňaz: Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti.
Zbor: Pre svoje milosrdenstvo odpusť naše previnenia.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 456

MILODARY:

  • Pri odchode svojho milovaného manžela, ocina, starinkého, svokra, brata, švagra, uja a strýka – pána Ivka Šalagu venuje rodina 100 €. Ďakuje mu za jeho lásku a Pánu Bohu za všetko dobré a krásne, čo spolu prežili.
  • V piatok, 12. januára 2018, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Máriou Paulovičovou, rod. Rohoňovou. Zomrela vo veku 101 rokov. Dcéra Eva a syn Ján s rodinami venujú 200 €.
  • Pri nedožitých 79. narodeninách a pri 8. výročí odchodu do večnosti manžela, otca a starého otca Miloša Ďurkoviča z Diakovej si na neho v modlitbách spomína manželka Ľubica, dcéra Ivica a syn Radoslav s rodinami. Venujú 20 €.
  • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na manžela Jána pri 27. výročí úmrtia, syna Jaroslava pri 5. výročí úmrtia a syna Miroslava pri 1. výročí jeho úmrtia. Venuje 45 €.
  • Pri krste Barborky Gajdošíkovej venujú rodičia a starí rodičia 100 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 364,55 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

  • Srdečne vás pozývame na ekumenické stretnutie v sobotu, 20. januára 2018, o 16:30 do rím.-kat. kostola Panny Márie na Severe. Stretnutie sa bude konať v rámci Týždňa za jednotu kresťanov.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka prispievali na prácu s deťmi a mládežou.
    Náš účet: 2620027203/1100 – práca s deťmi: variabilný symbol 3práca s mládežou: variabilný symbol 4. Srdečne ďakujeme.

 
 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl