streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 13. – 14. 4. 2017

Zelený štvrtok

Služby Božie o 18:00

Úvodné oslovenie
Predspev
Pomoc naša,… (str. XXXVI)
Piesne č. 85, 643, 608
Večera Pánova
Liturgia od str. XXXI, piesne č. 296, 300, 333, 303

Veľký piatok

Služby Božie o 10:00

Čítanie s spev z Pašií od strany č. 81
Večera Pánova
Liturgia od str. XXXI, piesne č. 296, 300, 333, 303

Kontemplácia pri Božom slove a piesňach s Večerou Pánovou o 17:00

My Ťa chválime a ctíme
/:My Ťa chválime a ctíme, náš Kristus Kráľ:/
Teba Ježiš velebíme, my Teba zvelebujeme
Teba Ježiš velebíme, náš Kristus Kráľ

Boh je mojou spásou
Boh je mojou spásou, Boh je mojou silou,
mojou skalou, mojou piesňou je Pán.
V Ňom mám svoju nádej, v Ňom mám svoju radosť,
z prameňov spasenia čerpať smiem.

Svoj hnev si odvrátil Ty sám od nás
a lásku dávaš nám, potechu v každý čas.
Teba vzývať Pane chcem, Tebe úctu vzdať,
o slávnych Tvojich dielach s vďakou chcem rozprávať. 

Pánov Pán, kráľov Kráľ, On je stále uprostred nás,
drahý Pán, mocný Kráľ žije v nás.
Pánov Pán, kráľov Kráľ, svojim Duchom prebýva v nás,
drahý Pán, mocný Kráľ vládne v nás.

Nie vždy je slnko na oblohe
Nie vždy je slnko na oblohe,
nie vždy sú kvety rozkvitnuté,
nie vždy je pokoj, láska v dome,
nie vždy Ťa cítim pri mne, Pane.
Nie vždy viem ľúbiť ľudí, Bože,
nie vždy viem otvárať im dlane,
nie vždy Ti dávam ruky svoje,
nie vždy viem dobojovať boje. 

Ale vždy viem, že Ty si so mnou,
ja viem, že Ty ma ľúbiš,
to viem, Ty si ten istý-včera, zajtra, dnes.
Ale vždy viem, že meníš srdce,
ja viem, si mojou silou,
to viem, ľúbiš ma Otče,
Tebe patriť smiem.
Dnes už to viem, Ty si ten Víťaz,
ja viem, Golgotský víťaz,
to viem, si Ježiš Kristus,
Tebe patriť smiem.

Aj keby nekvitol fík
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
a keď všetko vôkol volá, že Boh nie je

Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály,
uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán
Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály,
lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík

Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť,
keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú
Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí,
viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú

Som kvapkou v mori
Som kvapkou v mori Ty ma znáš,
je tak zvláštne, že vždy rád ma máš,
si Svätý a ja s hriechom prehrávam
Som zrnkom v poli, o mne vieš,
voláš ma mojím menom, žiť vo mne chceš,
si Svätý, svoj chrám vo mne buduješ

Viem, že rád ma máš, a že život mi dávaš
a ja nikdy už nebudem sám
Aj keď problémy prídu, aj keď starosti zmôžu,
Ty vždy mi pomôžeš rád

Ježiš môj
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou,
nechal si slávu, zomrieť si šiel.
Mnohokrát ja žasnem ako máš nás rád
a stojím tu dnes ešte raz,stojím tu dnes ešte raz.

A znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal,
som pokorený láskou, srdce zlomené mám,
znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život Ti dám.

Najvyšší, si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád
a chválu Ti vzdám ešte raz,
chválu Ti vzdám ešte raz.

Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž,
vďaka za Tvoj kríž, Priateľ môj. – 2x

Pokloňme sa teraz pred Kráľom
/:Pokloňme sa teraz pred Kráľom, kľaknime pred naším Stvoriteľom.:/
Lebo On je náš Pán a my sme ovce pastvín jeho,
stádom, čo On sám vodí, rukou sám Boh nás vodí.

OZNAMY

  • Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu budú o 8:30 a o 10:00 h. Na Bystričke o 8:30 h.
  • Služby Božie na Veľkonočný pondelok budú o 10:00 h.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl