pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 12. 6. 2016

Tretia nedeľa po Svätej Trojici 

Privítanie a oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 213 – Svätým dňom je Pánov deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 103, 1-5. 8-13
Epištola Ef 2, 1-10
Pieseň č. 490 – Mne dostalo sa zmilovania
Evanjelium Mt 9, 9-13
Pieseň č. 199 – Veríme v Boha Stvoriteľa

Kázeň Mt 9, 12; Ef 2, 10
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 224 – Poďakujme Pánovi
Antifóna č. 55
Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.
Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 224 – Poďakujme Pánovi

MILODARY

 • V piatok, 3. júna 2016, sme sa rozlúčili s Emíliou Blahušiakovou, rod. Ľuptákovou. S láskou spomína dcéra Anna a syn Jozef s rodinami a ostatná rodina. Venujú 30 €.
 • júna uplynul rok od odchodu z tejto časnosti Etely Gallovej, rod. Kráľovej. S láskou spomína syn Michal s rodinou a dcéry Elena a Eva s rodinami. Venujú 50€.
 • Manželka Elenka s deťmi a ich rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Dominika Babušíka pri 5. výročí jeho úmrtia. Prosí o Božie požehnanie pre svojich blízkych. Venuje 20 €.
 • V sobotu, 4. júna, uzavreli manželstvo Martin Ješko a Katarína rod. Figová. Prosia o Božie vedenie a požehnanie vo svojom živote. Rodina spoločne venuje 100 €.
 • Pri krste Simony Galčíkovej venujú rodičia 50 €.
 • Starí rodičia pri krste vnučky Melánie Podhorskej venujú 50 €.
 • Pri platení cirkevnej dane venuje bohuznáma sestra 50€. Prosí o Božiu ochranu, prítomnosť a požehnanie.
 • Ofera minulú nedeľu, venovaná na pokrytie nákladov spojených so zborovým víkendom, bola 708, 55 €. Veľmi pekne ďakujeme.

 OZNAMY

 • Na budúcu nedeľu bude veľká Večera Pánova v rámci ranných, aj hlavných služieb Božích.
 • Biblický detský denný tábor bude 18. – 22. júla 2016.
 • Biblický mládežnícky tábor bude 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.
  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu, alebo stiahnúť na www.ecavmt.sk. Účasť na táboroch chceme umožniť aj sociálne slabším deťom. Kto chce prispieť, môže tak urobiť na farskom úrade. Ďakujeme.
 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare. Stretnutie bolo dnes.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci.
  Najbližšie stretnutie bude 6. 2016 o 8.00 hod v Cafe gymnázium.
 • Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí pomohli s prípravou zborového víkendu akýmkoľvek spôsobom.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl