streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 11. 3. 2018

Štvrtá pôstna nedeľa
S JEŽIŠOM KRISTOM SME V BEZPEČÍ
Rodinné služby Božie

Ranné služby Božie – Piesne č. 636, 270, 606; Žalm 69, 1-4; 14-18
Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor:  Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor:  Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor:  Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 636 (počas piesne požehnanie detí)
Pomôž, Bože večný, aby som zbytočný, aby som zbytočný na svete nebol.
Daj to, Bože z výšin, by som svojím blížnym, by som svojím blížnym, na ťarchu nebol.
Daj to, Všemohúci, aby v mojom srdci, aby v mojom srdci, pýchy tieň nebol.
Pomôž mne slabému, aby som k dobrému, aby som k dobrému, vždy hotový bol.
Sláva, pozdrav, kolekta
Modlitby detí (3.A)
Evanjelium Mk 4, 35-41 (p. vychovávateľka Anna Dírerová)
Pieseň detí (doprevádza školská kapela)
R. Môj život už nie je prázdna loď, môj život už nie je prázdna loď,
    ó, môj Pán dnes ku mne nastúpil, môj život už nie je prázdna loď.
1. Ó, nedivte sa bratia, že veľkú radosť mám, môj život už nie je prázdna loď.
    Je so mnou Pán, tak je mi fajn, môj život už nie je prázdna loď,
    ó, môj Pán dnes ku mne nastúpil, môj život už nie je prázdna loď.
2. Mám vôkol seba vecí, že cez ne nevidím, môj život už nie je prázdna loď.
    Tak do vody ich zahodím, môj život už nie je prázdna loď,
    ó, môj Pán dnes ku mne nastúpil, môj život už nie je prázdna loď.
Divadielko Jakubko a Agátka
Kázeň pre deti (Natália Kacianová)
Pieseň č. 270 – Milý Sion (nápev: Duša moja, rozpomeň sa)
Kázeň Mk 4, 35-41, modlitba, oznamy
Pieseň č. 606 – Žehnaj a ochraňuj nás
Antifóna
Kňaz: Moje búrky sú môj kríž, čo ma tlačí k zemi.
Zbor:  K Tebe volám Bože, ty sila a zdroj mojej spásy.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

 

MILODARY:

 • V piatok, 2. marca, sme sa rozlúčili s bratom Miroslavom Čiernym. Manželka, deti a sestry venujú 100 €.
 • V utorok, 6. marca, sme sa rozlúčili s bratom Jánom Hvizdákom. Zomrel vo veku 72 rokov. Smútiaca rodina venuje 100 €.
 • Vo štvrtok, 8. marca, sme sa rozlúčili s našim ver-ným spolubratom Jožkom Blizniakom. S láskou spomínajú rodičia, sestra s rodinou a ostatná rodina. Na mládež venujú 500 €.
 • V sobotu, 10. marca, sme sa rozlúčili v Draž-kovciach s bratom Jozefom Ivaškom. Zomrel 82-ročný. S láskou spomína najbližšia rodina.
 • Deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho otca, starého otca a prastarého otca Jána Ďuríka pri 10. výročí jeho úmrtia. Venujú 20 €.
 • Najbližšia rodina si s úctou a vďakou spomína na Máriu Bízikovú pri 18. výročí jej odchodu do večnosti a pri nedožitých 63. narodeninách Jozefa Bízika. Venujú 50 €.
 • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho drahého manžela, otca a starého otca Stanislava Felcana. Venujú 40 €.
 • Dňa 10. marca uplynulo 15 rokov od odchodu do večnosti otca a manžela Ladislava Gajdoša. S láskou a úctou spomína manželka a syn. Tiež si spomínajú na rodičov Šupejovcov a Gajdošovcov deti s rodinami. Venujú 30 €.
 • Na svojich rodičov Darinu a Dušana Gregorovcov s láskou spomína dcéra pri 11. výročí úmrtia maminky. Venuje 50 €.
 • Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za starostlivosť, lásku a vedenie v ich životoch. Vyprosujú pre seba a svojich najbližších do ďalších rokov života ochranu od Najvyššieho. Pri platení cirkevnej dane venujú 30 €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a prosí do ďalších dní o Božiu milosť. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 200 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 364,85 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

 • Na budúcu nedeľu bude Smrtná nedeľa. Prosíme, prineste si PAŠIE.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl