nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Dôvod novelizácie štatútu CZ ECAV MT

Drahí bratia a sestry,

do programu zborového konventu na 26.2.2017 sme dali aj prerokovanie novelizácie nášho zborového štatútu. Jeho novelizácia je v súlade so závermi z vlaňajšieho výročného konventu.

Chceme vás stručne oboznámiť o tom, aké boli a sú dôvody novelizácie:

Doteraz platný štatút bol vypracovaný v roku 2002 (pred takmer 15. rokmi) a tento štatút:

 1. uvádza niektoré nepresné a neaktuálne údaje, ako: neplatná adresa sídla farského úradu, uvádza ako filiálku aj Tomčany, v CZ zriadený „kazateľský úrad“, ako aj údaje o potrebe: „ Rozbehnúť a zabezpečovať diakonskú službu“, tiež uvádza neaktuálny počet 35 členov zborového presbyterstva, neaktuálne termíny konania SB,
 2. na druhej strane:
  • neuvádza ako plateného zamestnanca kostolníka, organistu, koordinátora pre mládež, …
  • nezohľadňuje trendy uvádzané v štúdii o reštrukturalizácii ECAV na Slovensku, v súlade s ktorou je potrebné zaoberať sa nielen s rizikom odluky cirkvi od štátu, ale aj vo vzťahu ku klesajúcemu záujmu občanov aj samotných členov CZ ECAV o evanjeliá. 

Navrhovaný nový štatút:

 • podobne ako doteraz platný, je a bude nielen záväzným dokumentom pre všetkých členov CZ, odsúhlasením ktorého potvrdzujeme vernosť Božiemu slovu a Ježišovi Kristovi, ako hlave cirkvi;
 • ale zároveň týmto novým štatútom chceme vytvoriť základné podmienky na riešenie úloh spojených so spomenutou reštrukturalizáciou ECAV na Slovensku ako celku, ale aj podmienky určitej reštrukturalizácie v CZ. K realizácii tohto cieľa, štatút otvára možnosti systematizácie všetkých činností CZ v súlade s úspešne sa rozvíjajúcimi organizáciami vo svete; ide najmä o procesne usporiadané a vzájomne previazané činnosti a s tým spojenú organizačnú štruktúru CZ, v ktorej bude:
  • jasne definovaná zodpovednosť a práva zamestnancov, funkcionárov a dobrovoľných členov zapojených do aktivít CZ,
  • a zároveň princípmi samostatného hospodárenia nový štatút vytvára podmienky, nielen v súlade s legislatívou SR, ale aj so štátnymi a medzinárodnými normami STN, EN, ISO, IEC vrátane bezpečnosti, požiarnej ochrany, ochrany zdravia, atď.
 • hlavným cieľom systematizácie je pritom zefektívniť činnosť CZ na základe účinnej koordinácie a zapájania širšieho okruhu členov CZ do (už aj teraz) jeho rozsiahlej činnosti. Ide teda nielen o udržanie tohto pozitívneho trendu, ale aj o ďalší úspešný rozvoj na dobrovoľnom zapájaní sa ľudí v tejto krásnej duchovnej činnosti. Systemizácia činnosti celého CZ podľa nadväzne vytváraných dokumentov, umožní, aby v prípade potreby boli rýchle zapracovaní na pracovné miesta noví predstavitelia, zamestnanci alebo funkcionári, a aby tak zabezpečovali nielen kontinuitu v doterajšej dobrej práci tohto CZ, ale aby boli aj motivovaní zlepšovať prácu na Božej vinici. Náš CZ má k tomu, aby sa neustále zlepšoval, vďaka Bohu a vynikajúcej práci a rozvoju ESŠ, BŠ/Centra kresťanského vzdelávania mimoriadne dobré podmienky.

Keďže nový štatút po odsúhlasení našim konventom podlieha schváleniu Turčianskemu seniorátu, prosíme vás, aby ste si návrh novelizácie prečítali, či už na internetovej stránke web@ecavmt.sk: Cirkevný zbor – Štatút cirkevného zboru alebo si jeho vytlačené kópie môžete vyzdvihnúť na fare.

V prípade, že budete mať k nemu pripomienky – prosíme napíšte ich do 23.2.2017 (t.j. do štvrtku) a odovzdajte buď na fare alebo zašlite na moju mailovú adresu: dusan.kompis@gmail.com

Ďakujem
Dušan Kompiš – presbyter
0915 388 263