nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Veľká noc v obraze

Na Veľký piatok odvysiela televízia Pašiové Služby Božie o 10:00

ECAV Bratislava Legionárska

Na Veľký piatok 10. apríla o 10.00 h na prvom programe odvysiela verejnoprávna televízia pašiové bohoslužby z Nového kostola na Legionárskej ul. v Bratislave. Pre koronavírus budú neverejné. Pôvodné plány, aby sa na hudobnom sprievode a speve piesní podieľali aj zborový spevokol, deti, detský miniorchester a kapela Légie+ band, v situácii epidémie nie je možné uskutočniť. „Moje myšlienky, nie sú vaše myšlienky … znie výrok Hospodinov“ (Iz 55, 8).

Piesne: z knižočky Pašie uvedené k Veľkému piatku

Liturguje: zborový farár Ondrej Majling

Káže: zborový farár Martin Šefranko

Hra na organ: kantor Stanislav Tichý

Pašiové texty čítajú: Katarína Martinková a Pavol Galáš

Spev piesní: zastupujúc chrámové zhromaždenie, ktoré nebude môcť byť prítomné – Mária Korenicová, Ľudmila Budajová, Martin Miti Kováč a Jozef Budaj ml. Na klávesách bude hrať Ladislav Gallay.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Bratislava Legionárska má 1647 členov. Samostatne pôsobí sedem rokov. Ako jeden z troch nástupníckych zborov nadväzuje na bývalý bratislavský evanjelický zbor s vyše 400-ročnou históriou. Informácie o aktivitách a službe zboru sú na legionarska.sk a facebook.com/ecavlegionarska. Predsedníctvo zboru v súčasnosi tvoria zborový dozorca Peter Synak a predsedajúci farár Martin Šefranko. V zbore sú dobre rozvinuté mnohé zložky misijnej práce. Centrálnym miestom bohoslužobného stretávania je Nový kostol, posvätený v r. 1933 – projekt architekta Michala Milana Harminca.


Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu v priamom prenose TA3 o 15:00

Pretože v súčasnej situácii ohrozenia sa služby Božie v cirkvi nekonajú, chceme Vám sprostredkovane ponúknuť možnosť zúčastniť sa služieb Božích z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra prostredníctvom televízneho prenosu vo vysielaní TA3 12.4.2020 o 15:00.

Kresťania na celom svete slávia Veľkonočné sviatky – vzkriesenie Ježiša Krista. Je to najdôležitejšia udalosť v dejinách, ktorou Boh vykúpil človeka z otroctva hriechu a smrti, keď obetoval seba samého. Je to niečo nepochopiteľné, ťažko nájsť slová, ktorými by sme to dokázali logicky opísať a vysvetliť a predsa pre každého, kto tomu uverí a odváži sa vykročiť na rozbúrené vlny pochybností, to prináša oslobodenie, silu žiť tento život v láske a zodpovednosti a nádej do budúcnosti nielen pre tento časný vek, ale aj pre večnosť.

ECAV Modra

Udalosti, o ktorých hovoríme, začali spoločnou veľkonočnou večerou – Paschou, ktorú Ježiš slávil so svojimi učeníkmi a pri ktorej ustanovil tzv. Poslednú večeru – Večeru Pánovu. Nasledovali dramatické udalosti v Getsemanskej záhrade, kde Ježiša zajali, súdny proces pred Pilátom, na ktorom bol vynesený rozsudok: trest smrti ukrižovaním. Rozsudok bol vykonaný na Golgote, neďaleko Jeruzalema, kde Ježiš na kríži zomiera. Vrcholom udalostí je vzkriesenie na Veľkonočné ráno – Ježišovo víťazstvo nad smrťou. Pre nás to znamená záruku a istotu, že naším určením nie je smrť, pretože tá nemá nad nami definitívnu moc. Preto sú veľkonočné sviatky radostnou oslavou Božej lásky k nám.

Liturgia a zvesť Božieho slova (kázeň): Eva Oslíková – námestná farárka; Ján Oslík – zborový farár

Čítanie biblického textu z Novej zmluvy (epištola): Dalibor Pavolka

Čítanie pastierskeho listu zboru biskupov: Ľudmila Galášová

Kantor: Ján Benka

Spev: členova zborového spevokolu Laudate Dominum

Piesne – Evanjelický spevník: 129, 124, antifóna č. 33, 132, 150, 131, antifóna č. 37


Prevzaté z:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/na-velky-piatok-odvysiela-televizia-pasiove-sluzby-bozie-o-10-00

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/sluzby-bozie-na-velkonocnu-nedelu-v-priamom-prenose-ta3-o-15-00