sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Stanovisko predsedníctva CZ

REAKCIA A STANOVISKO PREDSEDNÍCTVA CZ ECAV MARTIN

na Official Music Video Big Brother od producentov Sona Kmet a Tomáš Gulan prezentovaného na Youtube.

Milí bratia a sestry, priatelia,

dňa 9. mája 2022 bol na Youtube zverejnený videoklip k piesni Big Brother od Soni Kmeťovej a spoluproducentom Tomášom Gulanom, ktorý sa realizoval v  interiéri kostola CZ ECAV Martin. Náš kostol ako vysvätený priestor má presne vymedzené poslanie dané evanjeliom Ježiša Krista, Božím slovom, cirkevnými predpismi. Rovnako však dané aj vznešenou túžbou a mravnými cieľmi staviteľov a udržiavateľov chrámu, ku ktorým sa aj my súčasníci pripájame.

Spomínaný videoklip nespĺňa tieto kritéria, nevedie poslucháča ku Kristu, naopak vytvára priestor pre nejasné formulácie, výpovede, neistotu a chaos v dnes už aj tak dosť chaotickej dobe plnej poloprávd. K tomu aj svojimi výrazovými prostriedkami dosť vážnym spôsobom znevažuje a zneucťuje sakrálny priestor. Nemôžeme ostať voči tejto veci chladní a nezaujatí. Veľmi bolestne sa nás to dotýka.

Preto sa nestotožňujeme s daným videoklipom a verejne sa dištancujeme od tohto diela.

Nakoľko sme presvedčení, že na natáčanie a zverejnenie videoklipu, ktorý sa nahráva v kostole je potrebný súhlas minimálne predsedníctva CZ (zborový farár a dozorca), ktoré musí byť vopred oboznámené s obsahom a formou videoklipu nakrúcaného v priestoroch chrámu žiadame o nasledovné:

Stiahnuť predmetný videoklip z portálu Youtube s vysvetlením: „Videoklip bol zablokovaný (stiahnutý), lebo majiteľ videoklipu nepožiadal o súhlas správcu kostola s nakrúcaním a zverejnením videoklipu“.

Toto stanovisko bolo tlmočené tvorcom videoklipu.

Adrian Kacian, zborový dozorca

Milan Kubík, zborový farár