utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 9. 4. 2017

Šiesta pôstna nedeľa, Kvetná – Palmarum

Úvodné oslovenie
Predspev
Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema (Pašie, str. 44)
Pieseň (počas piesne požehnanie detí)
1. Baránok, hľa, nesie  viny, ľudí, sveta celého,
na smrť kráča  Pán nevinný na záchranu hriešneho;
pod krížom klesá v slabosti, zbičovaný, zbavený cti,
ide cestu potupy; znáša zradu, pohanenie,
bolesť, kríž, smrť, potupenie, všetko za nás podstúpi.
2. Baránok, Ty Priateľ, Brat náš, pravé naše spasenie,
sám Pán Boh Ťa vydal za nás, všetkým na vykúpenie.
Ó div lásky, ó lásky moc, kto pochopí jej hlbokosť?
Boh Syna obetoval! Láska Božia, láska silná,
vzácna milosť a predivná, že nás Boh tak miloval!
3. Ťažkú cestu umučenia za nás hriešnych podstúpil,
aby nás zo zatratenia svojou smrťou vykúpil,
trpel v mukách i dokonal, svätý život obetoval,
a to všetko kvôli nám. Za to Tvoje poníženie,
za kríž, smrť a umučenie, Spasiteľ môj, čo Ti dám?
4. Dokiaľ budem žiť na svete, chcem pri Tebe verne stáť,
večné Tvoje slovo sväté vrúcnou láskou milovať;
len Ty zostaneš vo všetkom mojej duši jasným svetlom,
v Teba verím jedine. Tebe patrí večná sláva,
Tebe život odovzdávam dnes i v smrti hodine.
Sláva, pozdrav
Modlitby detí
Pieseň – Kríž je znakom spásy
R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás.
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu mojich vín,
z lásky si sa oddával, z lásky, pod svoj kríž.
2. Pozri, Pane, hľa tu, na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu všedných dní,
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.
Evanjelium Mt 21, 1-11 (Martin Pilát, triedny učiteľ 3.C)
Odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Bábkové divadlo
Kázeň pre deti
Pieseň z Pašií str. 51 (deti odchádzajú, rodičov prosíme, aby zostali v kostole)
Čítanie s spev z Pašií od strany č. 52
Kázeň J 13
Modlitba, oznamy
Postlúdium (kapela)

MILODARY

 • Pri spomienke nadobrého manžela a otca Gustava, vďačných rodičov Lovichovcovsvokrovcov Šumichrastovcov venuje rodina na potreby cirkevného zboru 100 €.
 • Pri 17. výročí odchodu do večnosti si na svoju mamu Annu Rajčanovú s láskou a úctou spomína dcéra s rodinou. Tiež si spomína aj na svojho otca Juraja Rajčanamanžela Františka pri ich nedožitých životných jubileách. Venuje 20 €.
 • Syn s rodinou si s láskou spomína na svoju mamu Petronelu Mudroňovú, rod.Štanclovú pri 10. výročí jej odchodu do večnosti. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a veľmi prosí o uzdravenie očiek pre svoju malú dcérku. Prosí tiež o silu, trpezlivosť a pevnú vôľu pre dcérku a pre seba. Prosí o milosť a požehnanie od Hospodina. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra prosí o Božie požehnanie a ochranu pri náročnej operácii. Ďakuje za Božie dotyky v jej živote. Venuje 3000 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 305,70 €. Z každej ofery ide 5 % na ESŠ podľa uznesenia výročného zborového konventu. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • V utorok, 11. apríla 2017, o 18:00 h bude v našom kostole koncert Cantica Collegium musicum Martin. Plagátik je na výveske pred kostolom. Ste srdečne pozvaní!
 • Prosíme Vás, príďte si vymeniť parkovacie karty pre parkovisko za Biblickou školou do kancelárie Biblickej školy cez pracovné dni v čase 8:00 – 15:30 h.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

Program služieb Božích cez Veľkonočné sviatky
Zelený štvrtok
18:00 h – Večerné služby Božie s Večerou Pánovou
Veľký piatok
10:00 h – Služby Božie s čítaním Pašií, po SB Večera Pánova
17:00 h – Večerné služby Božie (bez Pašií) s VP
Veľkonočná nedeľa
8:30 h – Služby Božie na Bystričke
8:30 h – Ranné služby Božie
10:00 h – Hlavné slávnostné služby Božie
Veľkonočný pondelok
10:00 h – Hlavné služby Božie

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl