pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 9. 10. 2016

Dvadsiata nedeľa po Svätej Trojici

Ranné služby Božie: Piesne: 355; 347; 363; Žalm 145, 1-5. 14-18; Antifóna č. 77

Prelúdium, organ (vstup farárov a detí)
Úvodné oslovenie (Natália Kacianová, školská farárka)
Predspev
Kňaz:  Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor:  Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz:  Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
Zbor:  Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz:  Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
Zbor:  Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 355 – Oslavuj Pána (doprevádza kapela, požehnanie detí)
Sláva, pozdrav, kolekta (modlitby žiakov 4.B, modlitba Pánova)
Epištola Rim 12, 9-17 (Katarína Bielková, triedna učiteľka 4.B)
Pieseň (doprevádza 4.B)
1. Ďakujeme Pane, že Ťa máme, ďakujeme Pane, že nás rád máš.
Ďakujeme Pane, že Ťa máme, že sa o nás všetkých stále verne staráš.
2. Červené jabĺčko v oblôčku mám, čo zo stromu sme včera obrali,
hrušku či zemiačik, a iné dobroty, bez Teba nič by sme nemali.
3. Červené jabĺčko v oblôčku mám, v komore to, čo rástlo na poli.
Semiačko viery je v mojom srdiečku, bez Boha nič by sme neboli.
Evanjelium Ján 6, 5-13
Všeobecná viera kresťanská
Bábkové divadlo Jakubko, Agátka a hemendex
Kázeň pre deti o vďačnosti
Pieseň č. 347 – Chváľte Hospodina (doprevádza organ, počas piesne deti odchádzajú do auly Biblickej školy, kde je pripravený ďalší program pre deti. Rodičov prosíme, aby ostali v kostole) 

Kázeň J 6, 1-13
Modlitba, oznamy
Vystúpenie spevokolu
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 363 – Vďaka Ti Bože, nebeský Otče

MILODARY

  • Pri príležitosti 1. výročia úmrtia Ing. Jána Rajčana s láskou na neho spomínajú jeho najbližší a venujú 30 €.
  • Mama, dcéra Evka, syn Miško, brat Maroš s rodinou a krstní rodičia Rišianovci si s láskou spomínajú na Milana Novosedliaka pri 1. výročí jeho úmrtia. Ďakujú za Božiu pomoc a ochranu a naďalej sa vkladajú do Božích rúk. Venujú 50 € a krstní rodičia 20 €.
  • Bohuznáma sestra ďakuje, že sa z milosti Božej dožila 50. narodenín, jej mama 70. narodenín a tiež 30. rokov spoločného manželského života. Prosí o Božiu ochranu, vedenie a požehnanie. Venuje 20 €.
  • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 €.
  • Mimoriadna ofera minulú nedeľu bola 513,90 €. Všetkým srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod v zborovej sieni na fare. Vyučovanie konfirmandov – prvákov začalo v piatok 7. októbra o 14.00 hod.
  • Ďakujeme bratom a sestrám za výzdobu na dnešný
  • Brigáda – upratovanie kostola a okolia bude v sobotu,októbra. Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám za pomoc.
  • Seniorátne stretnutie mužov TUS bude 15. 10. 2016 v ev. kostole v Prievidzi. Bližšie informácie na výveske pred kostolom.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl