nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 7. 2. 2016

Predpôstna nedeľa

Úvodné oslovenie

Predspev:
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý…
Pieseň č. 374 – Keď zasvitnú ranné zore (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1K 13
Pieseň č. 642 – Šla svetom láska nebeská
Evanjelium Lk 18, 35-43
Pieseň č. 82 – Veríme v jediného Boha Otca

Kázeň Lk 18, 35-43
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 229 – Boh náš je láska
Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 229 

MILODARY

 • Vo štvrtok, 4. februára, sme sa rozlúčili s našim spolubratom Vladimírom Bobčekom. Zomrel 82-ročný. Dcéry Jana a Renáta s rodinami venujú 200 €.
 • februára sme sa rozlúčili s bratom Michalom Hudákom. Zomrel 39-ročný. Smútiaca rodina venuje 30 €.
 • Manželka Anka s deťmi si s láskou spomína na starostlivého otca Jána Verbӧcziho. Venuje 30 €.
 • Syn Vladko s celou rodinou si s láskou spomína na svoju drahú mamičku Annu Mazáčovú, rod. Pavlovičovú pri 20. výročí jej úmrtia. Venuje 35 €.
 • Pri 15. výročí úmrtí manžela, otca, starého a prastarého otca Júliusa Saktora si na neho s láskou a vďakou spomína manželka a deti s rodinami. Na potreby cirkevného zboru venujú 50 € a na Martinský evanjelik 20 €.
 • Deti s rodinami si s láskou a úctou spomínajú na svojho otca, starého a prastarého otca Emila Smolca pri 29. výročí jeho úmrtia. Venujú 35 € na cirkevný zbor a 10 € na Martinský evanjelik.
 • Pri krste Andreja Bardyho venujú rodičia 10 €.
 • Pri krste Martinka Vaňku venuje rodina 50 €.
 • Rodina Cengelová prosí o Božie požehnanie a ochranu. Na opravu strechy venuje 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 371,70 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • V nedeľu, 14. februára o 7.00 h., začne v klube na fare stretávanie (spoločné raňajky) mužov. Bližšie informácie u Ivana Huťku, 0940 608 397.
 • Hľadáme lekára pre Kresťanský hokejový kemp HMI Slovakia, ktorý sa bude konať 24.7.-29.7.2016 v Martine. Bližšie informácie u Igora Pĺža, 0905 748 886

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl