streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 6. a 7. 1. 2018

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Piesne č. 38, 77, 36, 58; Antifóna č. 14
Biblické texty Iz 60,1-6; Ef 3,2-12; Mt 2,1-12
Kázeň Mt 2,1-2

Prvá nedeľa po Zjavení

Úvodné oslovenie 
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 37 – Aká veľká vec to, Pane
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 1
Epištola Kol 1,15-19
Pieseň č. 290 – Kriste, Ty si ustanovil
Evanjelium Mt 3,13-17
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 456 – Ježiši, Ty sám kliesni cestu nám
Kázeň
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 69Pieseň č. 466 – Ó Ježiši Kriste, Ty naša istota
Kňaz: Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, vraví Pán.
Zbor: Krstite ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 466 

MILODARY:

  • Dcéra Vierka s rodinou si s láskou spomína na svojho otca a starého otca Jána Ďurdíka z Dražkoviec pri 1. výročí jeho odchodu z tejto časnosti. Venuje 50 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 30 €. Prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu.
  • Ofera na Silvestra bola 554,60 € a na Nový rok 406,70 €. Srdečne ďakujeme za štedré ofery cez všetky sviatky.

OZNAMY:

  • Zasadnutie zborového presbyterstva bude v utorok, 9. 1. 2018, o 18:00 v zborovej sieni na fare. Pozývame všetkých bratov presbyterov a sestry presbyterky.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka prispievali na prácu s deťmi a mládežou. Náš účet: 2620027203/1100 – práca s deťmi: variabilný symbol 3, práca s mládežou: variabilný symbol 4. Srdečne ďakujeme.

 
 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl