nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 6. 8. 2017

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 213 – Svätým dňom je Pánov deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 48, 2-3. 9-15
Epištola R 8, 12-17
Pieseň č. 257 – Zošli Ducha Svätého
Evanjelium Mt 7, 22-29
Pieseň č. 200 – Veríme v Boha večného
Kázeň R 8, 12-17
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 628 – Nebeský Bože
Antifóna č. 53
Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate.
Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628

MILODARY

  • V pondelok, 31. 7. 2017, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Emíliou Rajčanovou. Zomrela vo veku 88 rokov. Synovia venujú 50 €.
  • Deti si s láskou spomínajú na svoju mamu AnnuKonoškovú pri 30. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 30 €.
  • Pri krste Alexandry Iriny Ďurdíkovej venuje rodina 30 € na potreby nášho cirkevného zboru.
  • Pri krste Sary Babincovej venuje rodina 50 €.
  • Manželka prosí o Božiu ochranu a lekárstvo pre svojho manžela Vladka pred vážnou operáciou. Venuje 30 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 40 €, ďakuje za Božiu milosť a prosí o požehnanie celej rodiny
  • Ofera minulú nedeľu bola 286,70 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

  • Veľká Večera Pánova bude budúcu nedeľu, 13. 8. 2017, na ranných, aj hlavných službách Božích. Všetci ste pozvaní k stolu Pánovmu.
  • Fotografie z detského tábora si môžete pozrieť na webovej stránke nášho zboru.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a časopisy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl