nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 6. 3. 2016

4. pôstna nedeľa

Úvodné oslovenie
Predspev:
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Pieseň č. 385 – S Bohom začínam zas deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium J 6, 24-36
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 643 – Taký, hľa, som (1. – 3. verš)

Kázeň J 6, 1-15
Modlitba, požehnanie 

Pieseň č. 643 (4. – 6. verš)

Veľká Večera Pánova
(staršie vydanie spevníka str. XXXI, novšie vydanie str. XXXIII)

Oznamy
Príhovor Doc. MUDr. Miloša Hroboňa
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628 – Nebeský Bože

MILODARY

 • Dňa 28. februára uplynulo 15 rokov od úmrtia dobrej manželky, mamičky a babičky Pavlíny Medvegyovej. Rodina venuje 50 €.
 • Vnuk s rodinou si s láskou spomína na svoju starú mamu Annu Martákovú pri nedožitých 110. narodeninách. Venujú 20 €.
 • Nevesta a syn si s láskou spomínajú blízkych Máriu a Samuela Zdútovcov pri výročiach ich úmrtia. Venujú 15 €.
 • Rodina a cirkevný zbor s láskou spomínajú na brata farára Jána Bohdana Hroboňa pri jeho nedožitých 78. narodeninách.
 • Rodičia, krstní rodičia a starí rodičia pri krste Laury Jesenskej venujú 20 €.
 • Manželka prosí o zdravie a Božie lekárstvo pre svojho manžela. Venuje 30 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane50 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 15 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 361,55 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Na budúcu nedeľu, 13. marca, bude Veľká detská Srdečne pozývame deti a rodičov.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 682,05 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl