nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 5. 6. 2016

Druhá nedeľa po Svätej Trojici

Prelúdium: Eagles´ Wings, mládežnícky spevokol z partnerského cirkevného zboru Our Saviour´s Lutheran Church, Naperville, IL, USA

Privítanie

Predspev: Vojdite, plesajme… (ES 605)
1. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! /: opakujú všetci
2. Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným! /: opakujú všetci
3. Kňaz: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. /: opakujú všetci
4. Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. /: opakujú všetci
5. Kňaz: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. /: opakujú všetci
6. Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! /: opakujú všetci
7. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! /: opakujú všetci
8. Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím! /: opakujú všetci

Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Hearts in Puppetry – bábkový program pre malé aj veľké deti

Pieseň: Oslávme Pána (ES 381), počas piesne požehnanie detí
1.
Oslávme Pána, všetci, čo Ho ctíme,
modlitba vrúcna nech sa k Nemu vinie!
Božiemu menu sláva, česť buď vzdaná.
Oslávme Pána!
2.
On, Otec dobrý život nám daroval,
predošlej noci verne opatroval,
zo spánku sviežich prebudil za rána.
Oslávme Pána!
3.
Že umom myslieť, srdcom cítiť vieme,
Krista milovať, blížnym slúžiť chceme;
to sú tiež dary Jeho požehnania.
Oslávme Pána!
4.
On, verný Strážca, studnica dobroty,
Hospodin mocný chráni nám životy,
pokoja tvorcov snahy požehnáva,
oslávme Pána!
5.
Sprievodcom je nám Pán zeme i neba,
pomáha v práci, dáva zdravia, chleba,
milosti Božej hojnosť nám podáva.
Oslávme Pána!

Sláva, Pozdrav, Kolekta

Žalm: 95,1-7

Pieseň: Chvála tebe Bože náš (LBW 535 / ES 343) – doprevádza školská kapela
1. a 5. verš bude spievaný po anglicky, 2.- 4. verš po slovensky
1.
Holy God, we praise your name; Lord of all, we bow before you.
All on earth your scepter claim, All in heaven above adore you.
Infinite your vast domain, Everlasting is your reign.
2.
Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti,
za všetko, čo darom dáš, láska Tvoja hojne hostí.
chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
3.
Za život, čo dal si nám, Tebe, Bože ďakujeme,
tela nášho časný chrám Duchu Tvojmu venujeme,
chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
4.
Za náš poklad najvyšší, Tvoju lásku stelesnenú,
daný v Kristu Ježiši k životu a vykúpeniu,
chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
5.
Holy Father, holy Son, Holy Spirit, three we name you,
Though in essence only one; Undivided God we claim you
And, adoring, bend the knee While we own the mystery.

Pozdrav spevokolu Eagles´ Wings a Evanjelickej spojenej školy

Evanjelium: Lukáš 10,16-20

Pieseň: V jedného Boha veríme (ES 203)
1.
V jedného Boha veríme, Otca vševládneho.
Zem i nebesá Jeho sú, my dietky sme Jeho.
Čo viditeľné jestvuje a neviditeľné,
len z Jeho vôle povstalo, Ním bolo stvorené.
2.
Veríme v Krista Ježiša: Syn jednorodený,
od Otca od večnosti bol na spásu nám daný.
Trpel, smrť kríža podstúpil, v tretí deň z mŕtvych vstal.
Na pravici Otca sedí, slávu večnú prijal.
3.
Veríme v Ducha Svätého, Oživovateľa,
ktorý svojou božskou mocou nás k jednote volá.
Veríme vín odpustenie a z mŕtvych vzkriesenie,
po ňom verných život večný čaká prisľúbený.

Kázeň: Žalm 95,6 (Milan Kubík – zborový farár)

Spevokol – oznamy – Spevokol

Pieseň: Buď chvála Ti, Bože (ES 339), počas piesne sa uskutoční zbierka
1.
Buď chvála Ti, Bože, daj, by sme tak spievali.
Duch Svätý nech všetkých osvieti a zapáli.
Moc Tvoja z výsosti nech srdcia premôže,
prijmi náš chválospev: Buď chvála Ti, Bože!
2.
Buď chvála Ti, Bože, za Tvoje dobrodenia,
za dary Tvojich rúk, čo slabých v silných menia;
spev k výšinám letí, zármutok premôže,
až celým svetom znie: Buď chvála Ti, Bože!
3.
Buď chvála, Ti, Bože, za pomoc v biede, kríži.
Keď v tmách sme blúdili, Ty si sa ku nám znížil,
nás mocne viedol si cez skaly a hložie,
takže dnes jasáme: Buď chvála Ti, Bože!
4.
Buď chvála Ti, Bože, ach, aký vzácny je mi
domova tichý kút a pokoj v našej zemi!
Zástupy prosiacich keď mierom požehnáš,
zo sŕdc Tebe zaznie: Chvála Ti, Bože náš!
5.
Buď chvála Ti, Bože, za jas i temné chvíle,
za skúšky bolestné i súdy spravodlivé!
Za všetko, čo si dal, čo z lásky nám dávaš,
i za to, čo bude, chvála Ti, Bože náš!

Modlitby

Áronovské požehnanie

Pieseň: Hrad prepevný – Evanjelická hymna (LBW 228 / ES 263)
Dva verše budú spievané po anglicky a dva verše po slovensky
1.
A mighty fortress is our God, a sword and shield victorious;
he breaks the cruel oppressor’s rod and wins salvation glorious.
The old satanic foe has sworn to work us woe!
With craft and dreadful might he arms himself to fight.
On earth he has no equal.
2.
Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila,
veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel,
veľká moc a klam strašná jeho je zbraň,
v svete nemá rovného.
3.
Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.
Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn,
Ten zachránil svet, iného Boha niet,
On napokon zvíťazí!
4.
God’s Word forever shall abide, no thanks to foes, who fear it;
for God himself fight by our side with weapons of the Spirit.
Were they to take our house, goods, honor, child, or spouse,
though life be wrenched away, they cannot win the day.
The kingdom’s ours forever!

Postlúdium – Eagles´ Wings a Evanjelická spojená škola

MILODARY
• Pri konfirmácii dcéry Miroslavy Zacharovej venujú rodičia 70 €. Poďakovanie otca:
„Včera syn, dnes dcéra. Ďakujem, že si aj ich priviedol, ako mňa kedys´ sem rodičia…“
• V piatok, 3. júna, sme sa rozlúčili s bratom Ladislavom Tomčánym. Manželka a deti s rodinami venujú 50 €. Ľubka Tomčányová s rodinou venuje 20€.
• Sestry z krúžku ručných prác venujú 100€ na detské tábory.

OZNAMY
• Biblický detský denný tábor bude 18. – 22. júla 2016.
• Biblický mládežnícky tábor bude 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu, alebo na ecavmt.sk. Účasť na táboroch chceme umožniť aj sociálne slabším deťom. Kto chce prispieť, môže tak urobiť na farskom úrade. Ďakujeme.
• Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci.
Najbližšie stretnutie bude 12. 6. 2016 o 7.00 hod. v klube na fare.
• Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci.
Najbližšie stretnutie bude 19. 6. 2016 o 8.00 hod. v Cafe gymnázium.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl