streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 4. 9. 2016

Pätnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa…

Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

Pieseň č. 381 – Oslávme Pána
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 119, 33-40
Pieseň č. 132 – Ja viem, že žije Ježiš môj (1. a 2. verš všetci, 3. ženy, 4. muži, 5. všetci)

Kázeň Ezd 3, 1-7
Pieseň č. 333 – Srdce čisté stvor mi, Pane (1. verš)
Večera Pánova
Modlitba, oznamy

Áronovské požehnanie
Pieseň č. 223 – Milosť Pána (spievame postojačky)

MILODARY 

 • V sobotu, 3. septembra, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Vierou Oravcovou, rod. Novosadovou. Vnučky Katarína a Zuzana venujú 50 €.
 • Manželka, syn a dcéra s rodinou si s láskou spomínajú na svojho drahého zosnulého Jozefa Pakána pri 15. výročí jeho úmrtia. Venujú 30 €.
 • Práve dnes, 4. septembra, uplynul rok od úmrtia Jána Lauku. S láskou spomína manželka Jaroslava a deti Ján s rodinou a Danica. Venujú 50 €.
 • Mama Emília, manželka Lýdia, synovia Radovan a Marek s rodinami, brat Vavrinec s rodinou a sestra Emília s rodinou si s láskou spomínajú na Jána Glöcknera pri 4. výročí jeho úmrtia. Venujú 35 €.
 • Pri príležitosti nedožitých 50. narodenín Milana Novosedliaka si na neho s láskou spomína mama, dcéra, syn a brat s rodinou. Prosia o Božie potešenie.
 • Pri príležitosti 8. výročía úmrtia Slavomíra Bízika s láskou na neho spomínajú jeho najbližší a venujú 30 €.
 • Starí rodičia prosia o Božie požehnanie pre vnučky Kristínku a Karolínku pri nástupe do školy a tiež za Simonka a celú rodinu. Venujú 30 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkev. dane 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 269,30 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Stretnutie starších sestier z krúžku ručných bude v stredu, 7. septembra, o 14.00 hod.
 • Srdečne vás pozývame na prvé stretnutie mládeže v novom školskom roku, ktoré bude v piatok, 9. 9. 2016, o 17.30 hod. v zborovej sieni na fare.
 • V sobotu, 10. septembra, bude Tretí deň evanjelickej zborovej diakonie TuS.
 • Detská besiedka začne v nedeľu, 11. septembra.
 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare. Najbližšie stretnutie bude 11. 9. 2016.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. v Cafe gymnázium. Najbližšie stretnutie bude 18. 9. 2016.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť časopisy a kresťanskú literatúru.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl