utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 4. 12. 2016

Druhá adventná nedeľa

Úvodné oslovenie
Deti, zapálenie adventnej sviečky
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vtelenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 12 – Nad hviezd nebeských
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 72
Starozákonný text Iz 11, 1-6
Novozákonný text Žid 10, 35-39
Pieseň č. 20 – Prichádaš k nám, Kriste náš
Evanjelium Lk 21, 25-33
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 466 – Ó, Ježiši Kriste, Ty naša istota 

Kázeň Lk 1, 68-79
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 11 – Mnohí svätí proroci
Antifóna č. 6
Kňaz: Raduj sa, dcéra Sionská, ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k Tebe.
Zbor: Príď, ó Kráľu Sionský, spravodlivý a spasenia plný.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 11 

 

MILODARY

 • V utorok, 22. novembra, sme sa rozlúčili s Helenou Majerovou, rod. Meravou. Syn Ján a dcéra Alena s rodinou venujú 300 €. Krstná dcéra Melánia Halašová z Dolného Kubína venuje 20 €.
 • Synovci a netere si s láskou spomínajú na svoju tetu Martu Juríkovú, rod. Pavlovičovú, s ktorou sa rozlúčili 25. novembra 2016 v Trenčíne. Zomrela 91-ročná. Venujú 30 €.
 • V stredu, 30. novembra, sme sa rozlúčili so sestrou Boženou Milanovou, rod. Húšťovou. Zomrela vo veku 95 rokov. Dcéra Božena venuje 100 €.
 • Dcéry Jelka a Danka s celou rodinou si s láskou spomínajú na svoju mamičku Annu Smolcovú, rodŽingorovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 30 €.
 • Bohuznámy brat z vďaky voči Pánu Bohu a s prosbou o Božiu prítomnosť a požehnanie venuje 150 €.
 • Bohuznámy brat pri platení cirkevnej dane venuje 10 €.
 • Bohuznáma sestra venuje na detskú besiedku 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 548,95 €.
  Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Adventné večierne v Martine budú bývať vo štvrtok o 17.00 h (nie o 18.00 h). Srdečne vás pozývame k adventným radostným zastaveniam.
 • Stretnutie turčianskej mládeže bude v piatok, 9. 12. 2016, v aule Biblickej školy.
  Téma: Pripravujte cestu Pánovi, slovo: Tomáš Lipovský, hudba: mládež Martin, občerstvenie: kapustnica. Srdečne ste pozvaní.
 • V piatok, 16. 12. 2016, o 18.00 h bude v našom kostole vianočný koncert Katky Koščovej.
  Vstupné: 10 €. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, alebo na farskom úrade.
 • Vianočný koncert nášho zborového spevokolu bude v nedeľu 18. decembra v našom kostole.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi. Viac informácií na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl