streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 31. 7. 2016

Desiata nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 206 – Bože dobrý, svätý Pane
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 74,1-3;8-12
Pieseň č. 327 – Kde si, môj Ježiši
Kázeň R 7,24-25
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 333 – Srdce čisté, stvor mi, Pane (spievame 1. a 2. verš)
Večera Pánova
Modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (postojačky)
Ukončenie s podaním rúk

MILODARY

 • Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich 70. narodenín ďakuje Pánu Bohu za jeho milosť a prosí o zdravie a požehnanie pre celú rodinu. Venuje 30 €.
 • Manželka a deti s rodinami s láskou spomínajú na štvrté výročie úmrtia manžela, otca, starého otca Jozefa Rosenberga. Venujú 30 €.
 • Dňa 2. augusta uplynulo 1.výročie úmrtia nášho spolubrata Ivana Matuľu z Bystričky. Manželka a dcéra venujú 100 €.
 • Pri pohrebe spolusestry Márie Zajacovej, ktorú Pán života a smrti odvolal vo veku 95 rokov, venuje zarmútená rodina 50 €.
 • Stará mama Anna Holúbeková prosí o Božiu pomoc a ochranu pre svoje vnúčatá na štúdiách v zahraničí. Venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirk. dane venuje na cirkev 100 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 304,10 €. Srdečne ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu, t.j. 8.2016, sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej počas ranných aj hlavných služieb Božích. Všetci sme pozvaní!

Dejiny Jeruzalema (zdroj wikipédia)

 • cca 3000 pred Kr.: najstaršie dôkazy kontinuálneho osídlenia
 • bronzová doba: Prvými známymi obyvateľmi boli Kanaánci, po nich Amorejci.
 • okolo 1800 pred Kr.: Meno Jeruzalem sa spomína v egyptskom texte ako Rushalimum
 • 14 stor. pred Kr.: Meno Jeruzalem sa spomína v listoch z Amarny ako Urusalim, príp. Uruslimmu.
 • 1000 pred Kr.: Kráľ Dávid, vodca Izraelitov, ho povýšil na hlavné mesto. Podľa Biblie ho získal vojnou od kanaánskych Jebuzejcov a nazval ho „Dávidovo mesto“.
 • 587 pred Kr.: Mesto bolo vyplienené Nabukadnezarom, kráľom Babylonu a jeho obyvateľstvo deportované.
 • po roku 537 pred Kr.: Znovuvybudovanie mesta po návrate Židov z 50-ročného vyhnanstva v Babylone.
 • 135 – 63 pred Kr.: Centrum makabejského judského kráľovstva. V roku 133 vybudované hradby.
 • 63 pred Kr.: Spolu s judským kráľovstvom dobytý Rimanmi.
 • po 37 pred Kr.: Za vlády Herodesa Veľkého sa stal dočasne hlavným mestom. Herodes dal zreštaurovať chrám, obohnať ho múrom. Vznikla aj Dávidova veža a pevnosť Antonia
 • po 37: Herodes Agrippa I. začal stavať tretí hradný múr.
 • 66-70: Dejisko židovskej vojny. Mesto znova dobyli a zničili Rimania.
 • 132-135: Pri povstaní Bar Kochbu boli Židia z mesta vyhnaní a spomienky na minulosť boli vyhladené. Cisár Hadrián mesto znova vybudoval, nazval ho Aelia Capitolina
 • 614 – 628: Súčasť Perzskej ríše
 • 638 – 1917: Súčasť arabskej ríše a neskoršie Osmanskej ríše. Premenovali ho na Al Kuds.
 • 1920 – 1947: Centrum britského mandátneho územia Palestína
 • 1947 – 1949: Medzinárodné územie (na základe rozhodnutia OSN)
 • 1949: Rozdelený medzi Izrael a Jordánsko. V roku 1950 Izrael vyhlásil za svoje hlavné mesto.
 • 1967: Izrael dobyl zvyšok mesta.

https://www.levitt.com/letters/pics/PL-2012-07-03

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl