nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Silvester 2017 a Nový rok 2018
Nedeľa po Vianociach (10:00)

Novozmluvný text Ef 5, 16; Piesne č. 53, 67, 61Antifóna 22

Silvester 2017 (16:00) 

Úvodné oslovenie
Predspev Pomoc naša… str. XXXVI
Pieseň č. 434 – Večerné keď zvony znejú
Antifóna č. 14
Kňaz: Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom!
Zbor: Aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.
Pozdrav, kolekta
Žalm 90
Pieseň č. 64 – Až podnes pomáhal nám Hospodin
Kázeň 2Kor 12,9
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 350 – Nuž, Bohu ďakujme
Antifóna č. 79
Kňaz: Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine Pane, kto obstojí?
Zbor: U Teba je však odpustenie, Haleluja!
Kuzmányho litánia; Starosloviensky otčenáš; Áronovské požehnanie
Pieseň č. 223 – Milosť Pána (spievame postojačky) 

OZNAMY:

  • Bohuznáma rodina si spomína na svoju dobrú susedu Irenu Bodickú a na svojich starých rodičov Irenu a Eugena Láncošovcov. Venuje 10 €
Nový rok 2018

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Všetci: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja
Pieseň č. 74 – Ľud Boží, vítaj nový čas
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 8, 2-10
Pieseň č. 69 – Čuj, naše prosby, Pane neba, zeme
Kázeň Lk 4, 18-19; 21
Modlitba, oznamy
Večera Pánova (staršie vydanie spevníka str. XXXI, novšie vydanie str. XXXIII)
Pieseň č. 71 – Hospodinu podajme ruku
Antifóna č. 24
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
Zbor: Rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 71

OZNAMY:

  • Ofery cez sviatky: Štedrý večer: 2534,20 €, I. sv. vianočný: ofera pre brata farára, II. sv. vianočný: 352,50 €. Srdečne ďakujeme za štedré ofery.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka prispievali na prácu s deťmi a mládežou. Náš účet: 2620027203/1100 – práca s deťmi: variabilný symbol 3, práca s mládežou: variabilný symbol Srdečne ďakujeme.

ŠTATISTIKA
rok                                         2016                                                         2017
pokrstení                              70 (33 chlapcov a 37 dievčat)            55 (31 chlapcov a 24 dievčat)
konfirmovaní                       41 (17 chlapcov a 24 dievčat)            37 (15 chlapcov a 22 dievčat)
sobášení                               16+1 požeh. (4 ev. a 12 zmieš.)        28+1 požeh. (8 ev. a 20 zmieš.)
pochovaní                            47 (18 mužov a 29 žien)                      34 (20 mužov a 14 žien)

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl