sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 30. 7. 2017

Siedma nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 382 – Otče svetiel, ďakujeme
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 97,1-6
Epištola R 6,19-23
Pieseň č. 260 – Bože veľký, milostivý
Evanjelium 22,1-14
Pieseň č. 201 – Verme v Boha Otca
Kázeň Mt 22,11-14
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 649 – V srdciach nech nám radosť horí
Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 649

MILODARY

 • Rodina Guttenová z Bratislavy a starí rodičia z Martina venujú na prácu s deťmi a mládežou 50 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje na cirkev 5 €.
 • Bohuznáma sestra venuje 80 € pre jedného účastníka biblického mládežníckeho tábora.
 • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Jozefa Kotúča pri 4. výročí odchodu do večnosti. Venujú 100 €.
 • Za všetky milodary ďakujeme.
 • Ofera minulú nedeľu bola 355,95 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • Biblický mládežnícky tábor bude prebiehať v dňoch 1. –8. 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo). Prosíme o modlitby.
 • Fotografie z detského tábora si môžete pozrieť na webovej stránke nášho zboru.
 • Pozývame vás na koncert CONTINENTAL YOUNG (deti 12-16 rokov), 30. 7. 2018, o 18:00 pred mestským úradom v Turč. Tepliciach.
 • Večera Pánova na budúcu nedeľu, t.j. 6. 8. 2017, nebude prisluhovaná ani na ranných, ani na hlavných službách Božích.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a časopisy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl