streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 30. 4. 2017

Druhá nedeľa po Veľkej noci

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 151 – Vrúcne všetci plesajme
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 23
Epištola 1Pt 2, 21-25
Pieseň č. 235 – Ó, kresťania, chválu vzdajte
Evanjelium J 10, 11-16
Pieseň č. 200 – Veríme v Boha večného
Kázeň Ž 23
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 512 – Hospodin sám je Pastier môj
Antifóna č. 34
Kňaz: Kristus Pán umrel pre naše hriechy. Haleluja.
Zbor: A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 512

 

MILODARY

 • Pri 35. výročí odchodu do večnosti si na dobrého brata a krstného otca Miloslava Mešku s láskou a úctou spomínajú sestry Ľudmila a Blažena a krstné deti Milan a Dagmar. Venujú 40 €.
 • Dcéra si s láskou spomína na svojho otca Jána Tomku zo Štiavničky pri nedožitých 100. narodeninách. Venuje 20 €.
 • Pri 11. výročí odchodu do večnosti si na svojho manžela a otca Jána Brndiara s láskou a úctou spomína manželka a syn. Tiež si spomínajú na svojich rodičov Jozefa a Zlaticu Augustíny pri ich nedožitých životných jubileách. Venujú 100 €.
 • Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za milostivé vedenie a prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 35 €.
 • Manželia Prášilovci pri narodení vymodlenej dcérky Melánie venujú na detskú besiedku a letné tábory pre deti 50 €.
 • Bohuznáma sestra pri narodení svojej pra-pravnučky Amálky z vďaky voči pánu Bohu venuje 25 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 251,45 €. 5% z nej venujeme pre ESŠ. Srdečne ďakujeme!

OZNAMY

 • Zasadnutie zborového presbyterstva bude v utorok, 2. mája. 2017, o 18:00 h v zborovej sieni na fare.
 • Jarná brigáda – generálne upratovanie kostola:
  • upratovanie zborovej siene a klubu
  • upratovanie pivníc, garáží
  • kosenie trávy
  • upratovanie  okolia fary
   Bude v sobotu, 6. mája 2017, o 8:30 h. Prosíme a privítame každú ochotnú ruku aj srdce. Ochotných pomocníkov prosíme, aby si doniesli čistiace prostriedky a náradie na záhradné upratovanie. Ďakujeme.
 • Detský biblický denný tábor bude v dňoch 17.-21. júla 2017. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl