nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 30. 10. 2017

Pamiatka reformácie

Prelúdium
Privítanie (brat zborový dozorca)
Odhalenie tabúľ s menami farárov pôsobiacich v cirkevnom zbore od r. 1544
Modlitba a požehnanie

Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa… 

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

Pieseň č. 262 – Cirkev je chrámom na skale

 1. Cirkev je chrámom na skale,
  pevne ju postavil sám Pán,
  hrady mnohé sú zbúrané,
  však zvony chrámov znejú nám,
  až dosiaľ všetkých volajú
  a zarmúteným hlásajú
  útechu i pomoc v tiesni.
 1. Len v chrámoch rukou stavaných
  iste večný Boh nebýva,
  v nadhviezdnej výši nad nami
  príbytok nekonečný má,
  neobsiahnu Ho nebesá,
  zvolil si však naše srdcia
  a v nich vybudoval chrám svoj.
 1. Cirkev zo živých kameňov
  je tým svätým Božím chrámom,
  kde všetci krstom a vierou
  jedno sme s nebeským Pánom.
  Kde Jeho meno vzývame,
  hoc dvaja len sa schádzame,
  On je Duchom svojím s nami.
 1. Chrám zhromažďuje všetkých nás,
  pokrstených v meno Pána.
  Oltár v ňom svedčí v každý čas,
  že Boh hriešnym milosť dáva,
  Ježiš Kristus ten istý je,
  včera, dnes, navždy; daruje
  vieru a nádej i lásku.
 1. Bože, keď zvony znejú nám,
  nech radi sa zhromaždíme
  a Teba vrúcne, nebies Pán,
  modlitbou a spevom ctíme;
  hoc Ťa svet nezná a nectí,
  na Tvojom ľude nech vidí
  milosť a Tvoj pokoj stály.

Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 46, 2-8 

Pieseň: 565 – Ó, Pane drahý

 1. Ó, Pane drahý, čuj naše túžby, národ náš milý k životu vzkries,
  použi na to aj naše služby,  pomôž mu priniesť radostnú zvesť.
  Horlivcov málo, vystroj nás k dielu,  štepnica otcov nech kvitne zas,
  zvestovať spásu dávaj nám silu, nech k tomu Duch Tvoj zmocňuje nás.
 1. Ó svätý Bože, Ty zošli vlahu, zúrodni púšte, premeň na sad.
  Sám veď nás cestou k večnému blahu, nech vrúcnej viere ustúpi chlad.
  Daj Ducha svojho na kosti suché, nech život z Krista plynie sťa prúd,
  otvor nám uši počúvať hluché,  prebuď si všade svoj verný ľud.
 1. Nech, Pane, v našich príbytkoch znova Tvoj sladký mocne zaznieva hlas,
  daj počuť Tvojej milosti slová, národy vierou v Ježiša spas.
  Dedičmi tých sme, čo umierali pre pravdu Tvoju za časov zlých,
  a ktorí túžbu len jednu mali, abys’ bol Pánom potomkom ich.
 1. Ó drahý Bože, viď naše strasti, čuj prosby vrúcne za národ náš,
  prečo má vládnuť hriech v našej vlasti, prečo má vládnuť nám satanáš.
  Ach, Pane drahý, národ náš milý odmieta Pravdu, prijíma klam,
  nepozná Teba, moc Tvojej sily, ó, vráť sa k nemu, buď jeho Pán! 

Kázeň
Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty!
G 1, 8

Modlitby a pieseň:
/: Znej haleluja Pánovi…:/
/: Chváliť ťa budem piesňami…:/
/: Príď kráľovstvo tvoje, Pane…:/
/: Znej haleluja Pánovi…:/

Milan Uhrin – CASD
Ján Žila – RKC
David P. Daniel – LCMS, US
Ivan Modoroši – RKC
Michal Valčo – ECAV

Otčenáš a požehnanie
Pozdrav za mesto Martin – Imrich Žigo, viceprimátor
Oznamy

Antifóna 67
Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo.
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.

Kolekta, Áronovské požehnanie

Pieseň č. 263 – Hrad prepevný

 1. Hrad prepevný je Pán Boh náš,
  zbroj výborná i sila,
  z každej núdze vytrhne nás,
  ak by nás zachvátila,
  veď starý nepriateľ
  zničiť by nás chcel,
  veľká moc a klam
  strašná jeho je zbraň,
  v svete nemá rovného.
 1. Čo je naša ľudská sila?
  Sama nás nezachráni,
  máme však od Hospodina
  štít v každom bojovaní.
  Pýtaš sa, kto je ním?
  Ježiš, Boží Syn,
  Ten zachránil svet,
  iného Boha niet,
  On napokon zvíťazí!
 1. Hoc diablov plný bol by svet,
  chcejúcich nás pohltiť,
  nemusíme sa strachom chvieť,
  musia všetci ustúpiť.
  Knieža sveta toho
  trúfa si mnoho; neuškodí nám,
  odsúdil ho náš Pán;
  slovíčko ho porazí!
 1. Slovom Božím neotrasú,
  úspech im neprislúcha;
  s nami je každého času
  Pán s darmi svojho Ducha.
  Môžu zničiť všetok
  rod i majetok,
  vziať česť, hrdlo, dom,
  náš poklad nie je v tom;
  nebesá nám zostanú! 

OZNAMY

 • V nedeľu, 5. novembra 2017, si na službách Božích pripomenieme Pamiatku zosnulých.
 • Taktiež v nedeľu, 5. novembra 2017, o 17:00 h bude v evanjelickom kostole v Háji koncert k 500. výročiu Reformácie. Účinkuje ZUŠ Turčianske Teplice a jej hostia.
 • Kresťanské cirkvi v Martine v spolupráci s mestom Martin vás pozývajú na 75. výročie spomienky na deportácie Židov z Martina. Kajúcna tryzna bude o 15.00 hod. v Dome smútku v Martine a modlitba Kadiš bude o 16.45 na Židovskom cintoríne.
 • V nedeľu, 12. novembra 2017, o 17:00 h bude v našom kostole koncert k Svetovému dňu predčasne narodených detí . Organizuje ho Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika. Účinkuje Súbor starej hudby FLAUTUS VOCIS. Vstupné dobrovoľné.
 • Ďakujeme všetkým za pomoc pri aktivitách nášho cirkevného zboru pri príležitosti osláv 500. výročia Reformácie.

Z Lutherových výpovedí:

 1. Keď náš Pán a Majster hovorí: „Pokánie čiňte“, tak chce, aby celý život Jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokáním.
 2. Sv. Laurencius nazval chudobných v cirkvi pokladmi cirkvi, pritom však použil toto slovo v zmysle svojej doby.
 3. My hovoríme z dobrého dôvodu a bez ľahkomyseľnosti, že tento poklad je mocou kľúčov cirkvi, ktorá jej bola darovaná zásluhami Kristovými.
 4. Opravdivým pokladom cirkvi je však sväté evanjelium o Božej sláve a milosti. 

SOLA SCRIPTURA
SOLA GRATIA
SOLA FIDE
SOLUS CHRISTUS
SOLI DEO GLORIA

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl