pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 3. 9. 2017

Dvanásta nedeľa po Svätej Trojici

Na ranných službách Božích predspev: Najsvätejší…
Predspev (doprevádza kapela)
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 474 – Skala vekov (hrá kapela, požehnanie detí a učiteľov)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 119, 9-16
Pieseň č. 175 – Ó, Duchom Svätým
Evanjelium Mt 12, 33-37
Pieseň č. 347 – Chváľte Hospodina
Kázeň Kaz 3,11
Modlitby a pieseň:
/: Znej haleluja Pánovi…:/
/: Chváliť ťa budem piesňami…:/
/: Príď kráľovstvo tvoje, Pane…:/
/: Znej haleluja Pánovi…:/
Oznamy
Pieseň: 456 – Ježiši, Ty sám
Antifóna
Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože.
Zbor: A obnov v nás ducha pevného.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 456

MILODARY

  • Manželka Lýdia, synovia Radovan a Marek s rodinami, mama, brat Vavrinec s rodinou, svokra Lýdia a sestra Emília s rodinou si s láskou spomínajú na Jána Glöcknera pri 5. výročí jeho úmrtia. Venujú 40 €.
  • Manžel Michal, synovia Juraj a Ján s rodinami a dcéra Marína si s láskou spomínajú na svoju manželku a mamu Vierku Gallovú pri 17. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 50 €.
  • Bohuznáma sestra ďakuje za Božiu prítomnosť v celej rodine a prosí o Božie lekárstvo pre svojho brata a jeho rodinu. Venuje 20 €.
  • Rodina Lichnerová pri platení cirkevnej dane venuje 20 €.
  • Bohuznámi manželia pri platení cirkevnej dane venujú na opravu zvonov 20 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 273,10 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Na budúcu nedeľu, 10. septembra budeme mať SENIORÁTNY DEŇ. Začneme službami Božími o 9.00 h na Memorandovom námestí.
  • Túto nedeľu, 3. septembra budeme robiť zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Školské pomôcky môžete vložiť do krabice pred kostolom, alebo cez týždeň priniesť na farský úrad. Bližšie informácie sú na výveske.
  • CD s fotografiami z konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl