nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 3. 7. 2016

Šiesta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 374 – Keď zasvitnú ranné zore
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 127
Epištola Žid 4, 1-10
Pieseň č. 291 – Meno kresťan vzácne
Evanjelium Mt 11, 28-30
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 544 – O spásu a život večný

Kázeň Genezis 2, 2
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 573 – Daj, Bože pokoja
Antifóna
Kňaz: Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, haleluja.
Zbor: Lebo Hospodin s tebou dobre naložil, chváľme Pána.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 573

MILODARY

 • V piatok, 1. júla, sme sa rozlúčili so spolubratom Jánom Čelovským. Dcéra s rodinou venuje 40 €.
 • Manželka, dcéra a syn so svojimi  rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a deda Jozefa Brnu z Dražkoviec pri príležitosti 1. výročia jeho odchodu do večnosti. Tiež si spomínajú na švagra Milana Brnu zo Žabokriek pri 5. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
 • júla uplynuli 3 roky od odchodu z tejto časnosti spolusestry Márie Milancovej. Na svoju drahú mamu a starú mamu si s láskou spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami. Venujú 20 €.
 • Pri krste Lei Poništovej venuje rodina 15 €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a prosí o zdravie a požehnanie pre celú rodinu. Venuje 30 €.
 • Bohuznáma sestra a synovci Timotei a Adam venujú pri platení cirkevnej dane 35 € na detský tábor. Prosia o Božie požehnanie a vedenie.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 282,50 €. Ďakujeme.

OZNAMY

 • Biblický mládežnícky tábor bude od 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.
 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci
  o 8.00 hod. v Cafe gymnázium.
 • Ďakujeme ochotným bratom za pomoc pri prácach na farskom dvore.
 • Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa zúčastnili Noci modlitieb, ktorú sme mali z 1. na 2. júla 2016.

Cirkevný zbor praje žiakom a pedagógom

Božiu ochranu a požehnanie počas prázdnin.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl