pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 3. 4. 2016

1. nedeľa po Veľkej noci

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý…
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby.
Pieseň č. 385 – S Bohom začínam zas deň (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 116, 1-2; 13-14; 18-19
Vystúpenie žiakov 1.B SEŠ

Kázeň J 20, 26-29

Modlitba, oznamy
Konfirmácia, Viera všeobecná kresťanská
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 149 – Vitaj, Víťaz náš pravý
Veľká Večera Pánova
Pieseň č. 222 – Kráľ večný, nás požehnaj
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222

MILODARY

  • 1. 4. 2016 sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Vilmou Némethyovou. Zomrela vo veku 96 rokov. Smútiaca rodina venuje 30 €.
  • V sobotu, 2. apríla uzavreli v našom chráme manželstvo Peter Kaplán a Daniela rod. Knapíková. Rodina venuje 50 €.
  • Tiež 2. apríla uzavreli manželstvo Peter Taraba a Katarína Moricová. Rodina venuje 300 €.
  • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane55 €.
  • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
  • Ofera cez Veľkonočné sviatky: Zelený štvrtok: 218,50 €, Veľký piatok: 542,70 €, a 231,70 €, Veľkonočná nedeľa podľa vokátora pre brata farára, Veľkonočný pondelok: 90,21 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • 10. – 14. apríla o 18.00 h. budú evanjelizačné večery ProChrist v zborovej miestnosti CZ Záturčie. Ste srdečne vítaní. Bližšie info na: www.prochrist.sk
  • Tiež na budúcu nedeľu bude ofera na pomoc utečencom, ktorú vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV.
  • 9. 4. 2016 bude o 9.00 h. seniorátne stretnutie detí v sále OSBD Martin – Sever. Ste srdečne vítaní.
  • 23. 4. 2016 o 8.30 h. organizujeme brigádu na upratovanie kostola a okolia. Vopred ďakujeme všetkým ochotným sestrám a bratom, ktorí prídu pomôcť.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl