sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 29. 1. 2017

Štvrtá nedeľa po Zjavení

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 215 – Všetci my, verní kresťania
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 18, 2-7, 17-12
Epištola Ef 1, 15-23
Pieseň č. 481 – Všetci, čo skladajú
Evanjelium J 5, 1-9
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme

Kázeň J 5, 1-9
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 652 – Vzácna to a veľká radosť
Antifóna č. 88
Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána!
Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľme Pána!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 652

MILODARY

  • Vo štvrtok, 26. januára, sme sa rozlúčili so spolusestrou Ľudmilou Ličkovou, rod. Kmeťovou. Dcéry s rodinami venujú 50 €.
  • Deti Ľubomíra a Peter s rodinami si s láskou a vďačnosťou spomínajú na otecka a starého otca Pavla Lukáča. Dnes uplynulo 5 rokov od jeho odchodu do večnosti. Ďakujú Pánu Bohu za dobrých rodičov a za požehnanie celej rodiny. Venujú 50 €.
  • Manželka Jarmila, syn Peter a vnuk Martin si s láskou spomínajú na manžela, otca a starého otca PetraČelestiaka pri 2. výročí jeho úmrtia. Venujú 20 €.
  • Zuzana Roubalová s dcérou, sestrou a rodinou si s láskou spomínajú na brata Michala Hudáka pri 1. výročí jeho úmrtia a na matku Máriu Hudákovú, rod. Čelestiakovú pri 2. výročí jej úmrtia. Venujú 30 €.
  • Manželka Mária s rodinou si s láskou spomínajú na manžela, otca a starého otca Vladimíra Bobčeka pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
  • Pri 16. výročí úmrtia manžela, otca, starého a prastarého otca Júliusa Saktora si na neho s láskou a vďakou spomína manželka a deti s rodinami. Venujú 70 €.
  • Manželka a deti s rodinami si láskou a vďačnosťou spomínajú na milovaného manžela, otca, starého otca, brata a švagra Milana Murčeka z Diakovej pri 23. výročí, keď v nádeji vzkriesenia odišiel z tejto časnosti. Na prácu s deťmi venujú 35 €.
  • Dňa 26. januára uplynulo 10 rokov od úmrtia našej spolusestry Etely Kmeťovej,Harmaniakovej. S láskou si spomína syn Miloš, dcéra Magdaléna s rodinami,  sestry a bratia s rodinami a priatelia. Venujú 50 €.
  • Ofera minulú nedeľu 375,30 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť januárové číslo časopisu Evanjelický východ; Cestou svetla; Evanjelický posol a iné knihy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl