utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 28. 8. 2016

Štrnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 356 – Pánovi zvučne spievajme
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 146
Epištola 2Kor 4, 5-10
Pieseň č. 286 – Svetlo sveta, osvieť ma
Evanjelium Mk 1, 40-45
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme

Kázeň Lk 17, 11-19
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 644 – Teba vzývam, Bože večný (1. a 2. verš)
Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Sláva Bohu!
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644 (3. a 4. verš)

 

MILODARY 

  • Stredu, 24. augusta, sme sa rozlúčili na Bystričke s našim spolubratom Bohuslavom Figurom. Smútiaca rodina venuje 60 €.
  • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na svoju sestru Annu pri 16. výročí jej odchodu do večnosti. Venuje 40 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 273,25 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

  • V nedeľu, 4. septembra 2016, budú slávnostné služby Božie – Veni Sancte, pri príležitosti začiatku školského roku. Srdečne pozývame školopovinných, ich rodičov, starých rodičov – vás všetkých!
  • Srdečne vás pozývame na prvé stretnutie mládeže v novom školskom roku, ktoré bude v piatok, 9. 9. 2016, o 17.30 hod. v zborovej sieni na fare.
  • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare. Najbližšie stretnutie bude 11. 9. 2016.
  • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. v Cafe gymnázium. Najbližšie stretnutie bude 18. 9. 2016.
  • Detská besiedka začne v nedeľu 11. 9. 2016.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť časopisy a kresťanskú literatúru.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl