utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 28. 5. 2017

Nedeľa po Vstúpení

Vstup konfirmandov
Počas vstupu pieseň č. 624, 1. verš – Hymna evanjelickej mládeže:
K trónu slávy Tvojej Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti
za žehnanie, ktoré na nás plynie, z lásky Tvojej v našej mladosti.
Za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas,
nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás.
Privítanie zborovým dozorcom
Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
Zbor: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Pieseň č. 366 – Vznesme srdcia k výšinám
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 119, 9-16
Pieseň č. 132 – Ja viem, že žije Ježiš môj (doprevádza kapela)
1. verš konfirmandi, 2. verš všetci, 3. verš ženy, 4. verš muži, 5. verš všetci
Kázeň J 1, 35-39
Pieseň spevokolu
Konfirmačné otázky, osobná konfirmácia, modlitba konfirmanda
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Poďakovanie konfirmanda, príhovor rodiča, príhovor vedúceho mládeže
Pieseň č. 586 – Ó, buď Ti chvála
Oznamy, modlitba
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263 – Hrad prepevný 1. a 2. verš
Prestávka, spoločné fotografovanie
Večera Pánova (spevník od str. XXXI)
Počas Večere Pánovej piesne č. 333, č. 331, č. 634 a č. 643 

MILODARY

 • V pondelok, 22. mája 2017, sme sa rozlúčili s Ladislavom Szabom. S láskou spomínajú a za všetko ďakujú deti s rodinami. Rodina venuje 120 €.
 • V utorok, 23. mája 2017, sme sa rozlúčili s našim spolubratom Jánom Gašparidesom. Zomrel 82-ročný. Deti s rodinami venujú 100€.
 • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca Ladislava Tomčányho pri 1. výročí úmrtia. Venuje 30€.
 • Pri krste Melany Počilovej venuje rodina 40€.
 • Bohuznáma rodina pri prihlásení sa do nášho cirkevného zboru venuje 20€.
 • Rodičia pri konfirmácii Alexandry Bařinkovej venujú 50 € a starí rodičia 50€.
 • Pri konfirmácii Ninky Boháčikovej venujú rodičia, krstní rodičia a starká 30€.
 • Pri konfirmácii Viktórie Dibdiakovej venuje rodina Dibdiaková 100 €.
 • Pri konfirmácii Miriam Buľovskej venuje rodina 50 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 10 €.

OZNAMY

 • Detský biblický denný tábor bude v dňoch 17. – 21. júla 2017.
 • Biblický mládežnícky tábor bude v dňoch 1. – 6. augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo).
 • Prihlášky na obidva tábory sú v kancelárii farského úradu, alebo na ecavmt.sk. Účasť na táboroch chceme umožniť aj sociálne slabším deťom. Kto chce prispieť, môže tak urobiť na farskom úrade. Ďakujeme. 

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný
a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. 1 Tim 6,12 

Vladimír Bačé
Nina Bačíková
Peter Banáš
Filip Bella
Nina Boháčiková
Alexandra Bařinková
Sarah Brisudová
Miriam Buľovská
Zuzana Čanálošiová
Zora Čiljaková
Viktória Dibdiaková
Maximiliana Gontková
Martin Grauzel
Adam Horník
Tadeáš Hrabovský
Michaela Ivašková
Patrik Janičkovič
Maroš Jirkovský
Jakub Jokel
Barbora Jonášová
Vanessa Khüebachová
Klára Košíková
Zuzana Kováčiková
Radovan Matuľa
Lucia Melišíková
Klaudia Morgošová
Jessica Rosenbergová
Vladimíra Rošteková
Laura Štefanidesová
Marek Ondrej Valčo
Sabina Zajacová
Lucia Zigová
Michal Zimeľ 

Našim milým konfirmandom praje Cirkevný zbor ECAV Martin
veľa Božieho požehnania a vedenie Duchom Svätým.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl